پاسخ به لارش هماربرى دبيرکل سازمان مرکزى کارگران سوئد

محمود صالحى


٢٠ شهريور ١٣٨٣آقاى لارش هماربرى گرامى بخاطر نامه مورخ ١٧ آگوست که از طرف سازمان مرکزى کارگران سوئد در پشتيبانى از من، محمد عبدى پور، برهان ديوانگرد و جلال حسينى نوشته ايد از شما و همه اعضاى سازمان مرکزى کارگران سوئد تشکر مى کنم. در همين جا به اطلاعتان ميرسانم که ما زندانيان اول مه سقز هفت نفر بوديم. ابتدا مقامات قضايى حکم احضاريه براى چهار نفر فرستادند که مورد خطاب شما هستيم. بعد حکم احضاريه بدست آقايان هادى تنومند و اسماعيل خودکام و محسن حکيمى نيز رسيد. در تاريخ دوم مهر هشتاد و سه (بيست و سوم سپتامبر) قرار است محاکمات ما آغاز مى شود. روز اول قرار است من محاکمه شوم و تاريخ محاکمه بقيه را مقامات قضايى بعدا اعلام خواهند کرد.

کارگران ايران از بى حقوقى هاى زيادى رنج مى برند که دو تاى بسيار مهم آن محروميت از آزادى ايجاد تشکل و حق اعتصاب است. من اين افتخار را دارم که سالها در جريان مبارزه عظيمى که براى تحقق حقوق ضايع شده کارگرى جريان دارد شرکت کنم. اين مبارزه و کشمکش قربانيان زيادى داشته و دارد که من و دوستان و خانواده هايمان بخشى از آن بوده و هستيم.

همانطور که مطلع هستيد ما در روز جهانى کارگر به اتهام تجمع غير قانونى زندانى شديم و بخاطر مقاومت خود و خانواده هايمان و اعتراضات وسيع در خارج و داخل کشور با قرار وثيقه آزاد شديم. اکنون قوه قضائيه جمهورى اسلامى در سقز قصد دارد ما را به اتهام هوادارى از کومه له که خود آنرا الحادى ميخواند، محاکمه کند. در واقع اين محاکمه به قصد تنبيه دوباره ما و زهر چشم گرفتن از بقيه کارگران انجام ميگيرد. طبعا من و دوستانم از اين دادگاه نيز بعنوان تريبونى در جهت احقاق حقوق کارگرى خويش و بقيه هم طبقه هايمان استفاده خواهيم کرد. تا همين امروز رهبران و تشکلهاى کارگرى زيادى از ما حمايت کرده اند. طبعا اين پشتيبانى ها ما را در تحقق خواسته هايمان يارى خواهد کرد. بار ديگر از شما بخاطر نامه حمايتتان تشکر مى کنم.

ارادتمند

محمود صالحى

٢٠ شهريور ١٣٨٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com