خطاب به همه کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری در سراسر جهان محمود صالحی در آستانه مرگ قرار دارد

فعالین کارگری شورای همکاری تشکلها


دسامبر ٢٠٠٧-دی ١٣٨٦


   

رفقای کارگر و مردم آزادی‎خواه!!

بيش از 8 ماه از زندانی شدن محمود صالحی، اين سمبل مقاومت کارگری توسط نظام سرمايه‎داری ايران می‎گذرد. همان طور که می‎دانيد او به خاطر دفاع ازمطالبات کارگران، گرامی‎داشت روز جهانی کارگر و حق ايجاد تشکل‎های آزاد و مستقل کارگری، دستگير و زندانی شده است اما فشار زندان وخامت جسمانی محمود را صدچندان کرده است. او در بيرون از زندان به خاطر نارسايي شديد کليوی و پيامدها و دردهای ناشی از آن همواره تحت نظر پزشک متخصص قرار داشت. اما محيط زندان و موانعی که مسئولين قضايي عامدانه بر سر مداوای او ايجاد کرده و می‎کنند، وضعيت حياتی محمود را لحظه به لحظه وخيم‎تر کرده است تا جايي‎که مسئولين زندان برای چندمين بار او را در حالی که به واسطه نوسان فشار خون در حالت اغما قرار گرفته بود به بيمارستان توحيد سنندج بردند. اکنون محمود صالحی علاوه بر نارسايي کليه از مشکل قلبی که ازنتایج زندان است نیز رنج می برد.

همچنین فشار خونش گاه تا 25 درجه بالا می‎رود، ادرار او دفع نمی‎شود، اوره او تا حدی بالا است که وارد خونش می شود و… تشکل های کارگری و کارگران ایران وجهان!!!

شرايط جسمی محمود نشان می دهد که وی با اين روند فشار مدت چندانی دوام نخواهد آورد.

رفقای محمود در سراسر جهان تاکنون اقدامات مهمی در جهت معالجه و آزادی وی انجام داده‎اند که در جای خود بسی ارزشمند است اما اکنون شرايط به شدت بحرانی اين فعال کارگری همه کارگران، تشکل‎ها و فعالين کارگری در سراسر جهان را فرا می‎خواند تا از حد فعالیتهای تا کنونی فراتر رفته، بر وسعت فشارها بر نظام سرمايه‎داری حاکم در ایران و حاميان داخلی وجهانی  آن بيافزاييم و جان محمود صالحی را نجات دهيم.

  شورای همکاری تشکل‎ها و فعالين کارگری shorayehamkari@gmail.com

کميته دفاع از محمود صالحی

انجمن فرهنگی حمايتی کارگران (آوای کار)

اتحاد کميته‎های کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل‎های آزاد کارگری

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل مستقل کارگری

جمعی از فعالين کارگری

30/9/86


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com