"ث ژ ت" مراتب بيزارى خود را از شرايطى که امروز در ايران به فعالين جنبش کارگرى تحميل ميشود، ابراز ميکند

گى ژوکل
مسئول بخش اروپائى - بين المللى "ث ژ ت"


مونتروى، ٢١ ژوئن ٢٠٠٤


آقاى محمد خاتمى
رئيس جمهورى اسلامى ايران
خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان
تهران، ايران

آقاى رئيس جمهور،

روز اول ماه مه ٢٠٠٤ در شهر سقز حدود صد نفر زن و مرد کارگر به تظاهرات مسالمت آميزى دست زدند. تظاهر کنندگان کمى پس از آغاز تظاهرات، مورد هجوم نيروهاى انتظامى و ضاربينى در لباس شخصى قرار گرفته و بيش از چهل تن آنان دستگير شدند. محمود صالحى رهبر سرشناسى که در سال ٢٠٠١ نيز ده ماه در زندان بسر برده بود، جلال حسينى و محمد عبدى پور دو رهبر محلى، محسن حکيمى عضو شناخته شده کانون نويسندگان ايران، برهان ديوانگرد، هادى تنومند و اسماعيل خودکام سه کارگر مبارز در ميان دستگيرشدگان بودند.

اين هفت نفر پس از آزادى ساير دستگير شدگان همچنان در بازداشت ماندند. وثيقه اى که براى محمود صالحى تعيين شد معادل دويست و پنجاه هزار دلار بود. همانگونه که او خود در نامه اى قيد مى کند اين رقم معادل صد و پنجاه و پنج سال دستمزد يک کارگر در ايران است. او همچنين تاکيد ميکند که اگر کارگران تنها براى اينکه اول ماه مه تظاهرات مستقلى انجام دادند زندان و چنين وثيقه اى را متحمل ميشوند، چه بهائى بايد براى مبارزه در جهت کسب حق اعتصاب و ايجاد تشکل مستقل از دولت بپردازند؟

"ث ژ ت" بعنوان اولين سازمان اتحاديه اى در فرانسه از شما ميخواهد که براى توقف اين تعديات ضد دموکراتيک، و در جهت رعايت حقوق ابتدائى کارگران ايران مداخله نمائيد.

آقاى رئيس جمهور احترامات فائقه مرا بپذيريد.

گى ژوکل
مسئول بخش اروپائى-بين المللى ث.ژ.ت


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com