هر هفت نفر دستگيرشده در اول مه سقز هفته آينده محاکمه ميشوند

انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى


٢٠ آگوست ٢٠٠٤


قبلاً به اطلاع رسانديم که مقامات قضائى جمهورى اسلامى در سقز احضاريه‌ئى براى آقايان محمود صالحى، جلال حسينى، محمد عبدى‌پور و برهان ديوانگرد فرستاده و از آنها خواسته‌اند در تاريخ دوم و سوم شهريور ١٣٨٣ برابر با ٢٢ و ٢٣ اوت در دادگاه حاضر شوند. در احضاريه اين رهبران و فعالين کارگرى به هوادارى از کومه‌له متهم شده‌اند.اخيراً اطلاع يافتيم که احضاريه مشابهى براى آقايان محسن حکيمى، هادى تنومند و اسماعيل خودکام نيز فرستاده و از آنها خواسته‌اند تا در همان تاريخ در دادگاه حضور بهم رسانيده و در مقابل اتهام ياد شده جوابگو باشند. در همه احضاريه‌ها از کومه‌له بعنوان يک سازمان الحادى نامبرده شده که در يک حکومت مذهبى مثل جمهورى اسلامى ميتواند داراى عواقب بدى باشد.اين هفت نفر در اول ماه مه امسال، ١٢ اردبهشت ١٣٨٣، به اتهام تجمع غيرقانونى دستگير شدند و ١٢ روز در زندان ماندند. آنها در نتيجه مبارزات خود، خانواده هايشان، مردم سقز و اعتراضات وسيع بين‌المللى به قيد ضمانت آزاد شدند.

تغيير اتهام از «تجمع غير قانونى» به «هوادارى از کومه‌له» حيله رسوائيست که مقامات قصد دارند با توسل بدان اين آقايان را:

١. از پشتيبانى رهبران و تشکلهاى کارگرى و انساندوست در داخل و خارج محروم سازند.
٢. دست مقامات قضائى براى محکوم کردن متهمين باز باشد.
٣. متهمين را به مقابله با کومه‌له وادارند.

با ازدياد پشتيبانى مادى و معنوى در داخل و خارج بايد بکمک متهمين شتافت تا بمانند دفعه قبل ترفندهاى مقامات جمهورى اسلامى را با شکست روبرو سازند.

انجمن کارگرى جمال چراغ  ‌ويسى

٢٠ آگوست ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com