دادگاه دستگيرشدگان سقز به تعويق افتاد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


يکشنبه اول شهريور ١٣٨٣


دقايقى پيش از سقز خبر رسيد که دادگاه دستگيرشدگان سقز به تعويق افتاده است. جلسات دادگاه از دوم مهر شروع ميشود و در هر روز يک نفر محاکمه خواهد شد. در اولين روز (دوم مهر) محمود صالحى و روز دوم اسماعيل خودکام محاکمه ميشوند و بقيه بعدا اعلام خواهد شد. v در روزهاى شنبه و يکشنبه وکيل دستگيرشدگان در دادگاه حضور يافته و پرونده ها را خوانده اند. با توجه به نوع اتهام، وکيل خواستار حضور نمايندگان وزارت اطلاعات در دادگاه شده اند و مقامات قضايى اعلام کرده اند که نمايندگان وزارت اطلاعات آمادگى ندارند و گويا به همين دليل دادگاه به تعويق افتاده است. علنى يا غير علنى بودن دادگاه نيز يکى از موضوعات مورد بحث بين وکلا و قاضى بوده است.

در پرونده محمود صالحى سه مقاله از وى است که يکى از آنها مقاله اى است که محمود صالحى در اعتراض به کشتار کارگران خاتون نوشته است.

به تعويق افتادن دادگاه، فرصتى است تا کارزار شورانگيز دفاع از دستگيرشدگان در داخل و خارج کشور هر چه گسترده تر و سازمان يافته تر ادامه يابد.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

يکشنبه اول شهريور ١٣٨٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com