نامه گاى رايدر به محمد خاتمى

در باره از سرگيرى دادگاهها در سقز


مرداد ١٣٨٣- اوت ٢٠٠٤


جناب رياست جمهور سيد محمد خاتمى
تهران، خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان
جمهورى اسلامى ايران
از طريق فکس ٩٨٢١٦٤٨٠٦٦٥
٢٩ دسامبر ٢٠٠٤

آقاى رئيس جمهور عزيز،

کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى ICFTU)) که ١٤٨ ميليون کارگر را از طريق ٢٣٤ مرکز اتحاديه هايى صنفى در ١٥٢ کشور و منطقه در سرتاسر گيتى نمايندگى ميکند، با نگرانى عميق از سرگيرى غيرقانونى دادگاه بر عليه رهبران کارگرى و فعالين مستقل در شهر سقز (استان کردستان ) را در تاريخ ٢٥ دسامبر ٢٠٠٤ مطلع شده است .

بر طبق اطلاعات ما، همکارمان آقاى برهان ديوانگر، يکى از هفت نفر دستگير شده در جريان راهپيمايى مستقل برنامه اول ماه مى، در شهر سقز در تاريخ ٢٥ دسامبر در شعبه يک دادگاه انقلاب سقز دادگاهى شده است .

با وجود شکايات متعدد ICFTU در اين زمينه، آقاى ديوانگر به جرم هوادارى از سازمان سياسى ممنوع شده‌ى کومه‌له و تجمع غيرقانونى محاکمه شده است. ما ميدانيم آقاى ديوانگر از طريق وکيلش خانم مهشيد حداد مخالفت خود را با اتهامات وارده و همچنين اعتراضات خود را بر عليه شکنجه و بدرفتارى در طول دوازده روز در زندان در ماه مى ابراز کرده است. وکيل ايشان همچنين خواستار حضور نماينده وزارت اطلاعات در دادگاه براى سوال و جواب بيشتر شده است. قاضى اکبرى که رياست جلسه دادگاه را بعهده داشته است، در جواب اين در خواست مکرر ميگويد که مسئولين امنيتى، اطلاعات در خواست شده را کتبا" براى دادگاه ميفرستند. ما بخاطر داريم در خواست قبلى متهمان اول ماه مى از مسئولين وزارت اطلاعات براى شهادت در دادگاه يا پذيرفته نشده و يا به تعويق نامحدود از طرف دادگاه موکول شده است.

از طرفى ديگر، از طريق گزارشات مکرر از طرف متهمان به اطلاع ما رسيده است، که ماموران اطلاعات و ديگر مسئولين امنيتى مدارک دال بر اتهامات را در زمانيکه آنها در ماه مى در بازداشتگاه بسر ميبردند در خانه و کامپيوتر آنها جا سازى کرده اند.

ICFTU بياد مياورد که دادگاه اين هفت فعال مستقل کارگرى، آقايان محمود صالحى ، محمد عبدى پور، اسماعيل خودکام ، محسن حکيمى ، هادى تنومند، جلال حسينى و برهان ديوانگر را که قرار بود در ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٤ برگزار شود متناوبا" از آنزمان به تعويق انداخته شده است.

ما همچنين بياد مى آوريم که در خواستهاى مکرر ICFTU براى اتخاذ ويزا براى تيم ناظران بين المللى از طريق دولت شما ناديده گرفته شده است . حقيقت اين است که جنبش بينِ المللى مسلما متوجه است که دادگاه برهان ديوانگر در ٢٥ دسامبر که يکى از تعطيلات مهم براى بسيارى در دنيا ميباشد، آغاز شده است.

ما ميدانيم که دادگاههاى متهمان ديگر اين پرونده در تاريخهاى زير برنامه ريزى شده است.

هادى تنومند : ٤ ژانويه، ٢٠٠٥ (پانزدهم ديماه، هزارو سيصدوهشتادوسه)
اسماعيل خودکام : ١١ ژانويه (بيست دو ديماه، هزارو سيصدو هشتادوسه)
محسن حکيمى : ١٦ ژانويه (بيست و هفت ديماه، هزارو سيصدو هشتادوسه )
محمود صالحى : ١ فوريه (سيزده بهمن، هزارو سيصدو هشتادوسه )
محمد عبدى پور : ٦ فوريه ( هيجده بهمن، هزارو سيصدو هشتادوسه)
جلال حسينى : ١٤ فوريه ( بيست و ششم بهمن ، هزارو سيصدو هشتادوسه )

ICFTU شديدأ نگران است که همکاران ما صرفأ بدليل استفاده از حقوق کارگرى خود براى فعاليت و سعى در برگزاى جشن روز کارگر در اول ماه مى تعقيب قانونى شده اند. بعلاوه، از آنجاييکه ماموريت قبلى ICFTU در ايران تحت کنترل مستقيم سرويس امنيتى کشور شما بوده، ICFTU شديدأ نگران است که تعقيب قانونى اين فعالين کارگرى ارتباط مستقيم با ملاقات آنها با هيات ICFTU دو روز پيش از دستگيرى در تاريخ ٢٩ آوريل داشته است.

من بار ديگر مصرانه از شما تقاضا ميکنم که سريعأ اقدامات لازم را براى لغو اتهامات همکاران ما برداريد و مطمئن شويد که اين تلاش موجه آنها براى برگزارى روز کارگر عواقب سوء در آينده در بر نخواهد داشت.

در صورت فقدان اقدامات فوق، من تقاضاى خود را براى اخذ ويزا به ايران براى گروه ناظر ICFTU براى حضور در اين دادگاهها تجديد ميکنم. پيش از اين نامه، من قدمهاى لازم براى دريافت دعوتنامه از وکلاى متهمان براى اعزام آقاى ى . کيزيويکس ، مدير بخش حقوق اتحاديه هاى آزاد کارگرى ، را برداشته ام ، تا ايشان بتواند در دادگاههاى سقز از طرف سازمان ما شرکت کند.

به اميد اقدام جدى و سريع شما براى رسيدگى به اين موضوع

ارادتمند شما
گاى رايدر
دبير کل

رونوشت به آقايى کارى تاپيلا، رئيس هيت مديره، دفتر بين الملى کار، (ژنو)
دکتر سيدکمال خرازى ، وزير امور خارجه (تهران )


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com