نامه محمود صالحى به دبير کل تى يو سى


١٣ اوت ٢٠٠٤


آقاى برندن باربر گرامى، دبير کل TUC

من مطلع شدم که شما در تاريخ ٢٦ جولاى ٢٠٠٤ در نامه‌ئى خطاب به آقاى خاتمى، رئيس‌ جمهور ‌ايران، بعنوان دبير کل کنفدراسيونى که شش‌ و نيم ميليون کارگر را نمايندگى ميکند نسبت به حکم احضار من، و آقايان جلال حسين، محمود عبدى پور و برهان ديوانگر به دادگاه، ‌اعتراض‌ کرده‌ايد. من با اين نامه کمال امتنان خود را نسبت به اين اقدام ‌جانبدارانه شما اعلام ميدارم.

لازم است به اطلاع شما برسانم که در روز اول ماه مه امسال من، بعنوان سخنگوى شوراى ‌برگزارى اول ماه مه بهمراه تعداد زيادى از کارگران بشيوه‌ئى منظم و مسالمت آميز بطرف ‌پارکى در حرکت بوديم تا در بزرگداشت روز جهانى کارگر شرکت کنيم. نيروهاى انتظامى بما حمله کرده و پنجاه نفرمان را دستگير کردند. هم به هنگام دستگيرى و هم در ‌زندانهاى سقز و سنندج بما گفتند که بخاطر تجمع غيرقانونى دستگير شده ايم. حالا مسئولين ‌قضائى در نامه‌ى اخطاريه ما را به هوادارى از يک تشکل سياسى متهم کرده اند که آنرا ‌الحادى ميخوانند. جمهورى اسلامى با اين اتهام‌ قصد دارد سازمانهاى جهانى کارگرى را در مورد علت دستگيرى ما دچار ابهام و ترديد کند. نامه شما، نامه آقاى ‌گاى رايدر، دبيرکل کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى و نامه آقاى گى ژوگل، ‌مسئول بخش‌ اروپائى و بين‌المللى «ث ژ ت» نشان داد که رهبران تشکلهاى کارگرى در دنيا ‌هوشيارتر و آگاهتر و در دفاع از حقوق صنف همطبقه‌ئيهاى خود مصممتر از آن هستند که ‌مقامات قضائى جمهورى اسلامى پنداشته‌اند.

من، بعنوان کارگرى که چند دهه است بخاطر دفاع از حقوق کارگران بارها مرارتهاى زندان را کشيده و خود و خانواده‌ام از فشارهاى مستمر و محروميتهاى فراوان ‌رنج برده‌ايم، مصمم هستم تا مبارزه‌ى خود در راه تامين حقوق صنفى کارگران ايران و حق انسانى آزادى وجدان را ادامه دهم. من در اين راه به پشتيبانى همه سازمانهاى کارگرى، و سازمانهاى مدافع حقوق بشر احتياج دارم. و از اين رو بابت نامه‌ى شما يکبار ديگر از کارگران متشکل در «تى. يو. سى.» تشکر ميکنم.

ارادتمند،

محمود صالحى

١٣ اگوست ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com