سپاسگزاری


٢٧ ارديبهشت ١٣٨٣


بدین وسیله از تمام افراد، نهادها، سازمان ها واتحادیه های کارگری که با اعتراض به بازداشت ما درجریان برگزاری مراسم اول ماه مه درشهرسقزخواهان آزادی ما شدندصمیمانه سپاسگزاری می کنیم. دراین میان،احساس همدردی عمیق وحمایت پرشورمردم شریف وآزاده سقزجایگاه ویژه ای دارد که هیچگاه از خاطرجنبش کارگری نخواهد رفت. امیدواریم شایستگی این همه محبت وپشتیبانی را داشته باشیم.

با احترام و درود فراوان

محمود صالحی- جلال حسینی - محمد عبدی پور - برهان دیوانگرد - هادی تنومند - اسماعیل خودکام - محسن حکیمی

27/2/1383


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com