کمپین آزادی رضا شــــهابی و دیگرفعالین کارگری

کانون همبستگی با کارگران ایران ــ فرانکفورت وحومه

شهریور ١٣٨٩- آگوست ٢٠١٠


13 آگوست - 13 سپتامبر2010

در رابطه با دستگیری و به زندان انداختن رضا شــــــهابی از اعضای هئیت مدیره شرکت واحد و نیز دیگر فعالین کارگری از طرف نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور کمپین آزادی آنان از 13 آگوست تا 13 سپتامبر در جریان است .

ما نیز درنظرداریم اقداماتی رادررابطه باآزادی رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری به پیش ببریم .در این رابطه ازافراد و نهادهای کارگری درسطح شهر فرانکفورت تقاضا داریم تحت هرنام و شرایطی که خود در نظر دارند با ما مشترکن دراین اقدامات شریک شوند.

کانون همبستگی با کارگران ایران ــ فرانکفورت وحومه 26 آگوست 2010

kanoonhf_2007@yahoo.de


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com