آزادي شيث اماني را به همه ی فعالين كارگري تبريك مي گوييم

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري"


خرداد ١٣٨٧- جون ٢٠٠٨


شيث اماني كه چند روز قبل از برگزاري مراسم اول ماه مه در سنندج بدون هيچ دليلي بازداشت شده بود، چند روز قبل آزاد گرديد. ما كارگران متشكل در " كميته هماهنگي براي ايجاد تشكلهاي كارگري" خواهان آزادي همه ی كارگران زنداني و رفع تعقيب و پيگردهاي پليسي هستيم و بدين وسيله آزادي شيث اماني را به همه فعالين كارگري تبريك مي گوييم.

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري"

14/3/87

Komite.hamahangi@yahoo.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com