!!!کارگران ، مردم آزادی خواه

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری


سیزدهم مرداد هشتاد و شش


کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ITUS)) وفدراسیون حهانی کارگران حمل و نقل (ITF)در فراخوان مشترک به تمامی اتحادیه ها وشعبات تابعه ی خود در سراسر جهان ، روز 9 اوت 2007 (18 مرداد) را به عنوان روز اقدام جهانی برای آزادی منصور اسالو و محمود صالحی اعلام کردند .
شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری چنین تصمیمی را پشتیبانی از جنبش کارگری ایران ارزیابی کرده و فعالانه از این اقدام بین المللی حمایت می کند.
ما ضمن شرکت در اعتراض بین المللی 18 مرداد از کارگران و فعالین کارگری و همه ی وجدانهای بیدار و آگاه می خواهیم در این حرکت اعتراضی شرکت کنند . همچنین ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی و منصور اسالو و سایر کارگران و فعالان کارگری زندانی هستیم.

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری
12/5/1386
shorayehamkari@gmail.com

اتحاد کمیته های کارگری
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
انجمن فرهنگی ، حمایتی کارگران
جمعی از فعالان کارگری
گروهی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های ایران


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com