اطلاعیه شورای زنان به مناسبت دستگیری های اخیر

شورای زنان

دی ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩


منبع سایت دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای ایران 

با مطرح شدن مطالبات کارگران در سطح وسیع تر و فعالیت تشکلهای چپ و رادیکال کارگری و زنان در عرصه های مختلف ، نظام سرمایه داری ایران طی چند روز اخیر به منظور جلوگیری از پیشروی بیشتر این جنبشها ی چپ و رادیکال، موج جدیدی ازدستگیری فعالین کارگری و جنبش زنان و دانشجوئی را شروع کرده است . که از جمله دستگیری چند نفرازاعضای کمیته هماهنگی ، (بیژن امیری، محسن حکیمی  در تهران) وعضو کمیته هماهنگی وشورای زنان       ( پدرام نصرالهی درسنندج) و دستگیری و احضار تعدادی از دانشجویان به کمیته های انضباطی می باشد. که بیژن امیری را در محل کار خود ، محسن حکیمی را در منزل شخصی اش ، و پدرام نصرالهی صبح روزچهارشنبه با یورش به منزل مسکونی اش وضبط تعدادی از وسائل شخصی  اوازجمله کامپیوتر و...  او را دستگیر و با خود به ستاد ناحیه نیروی انتظامی می برند . که هم اکنون در زندان ساحلی سنندج بازداشت و تحت بازجوئی قرار دارد . در این شرایط حساس وظیفه کلیه انسانهای آزادیخواه ، فعالین کارگری ، دانشجوئی و زنان است که در مقابل این تهاجمات سکوت نکرده و ضمن پشتیبانی و اعتراض نسبت به دستگیری تمامی فعالین و آزادیخواهان ، زمینه آزادی آنان را فراهم نمایند . ما اعضای شورای زنان ضمن محکوم کردن این تهاجمات   غیر انسانی ، خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان اخیر و تمامی فعالین در بند هستیم.

   7/10/1387   www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com