اول ماه مه روزجهانی کارگرراهرچه باشکوه تربرگزارکنیم


شورای همکاری تشکل ها وفعالین کارگری
بیانیه شماره 1

اپریل ٢٠٠٧-فروردین ١٣٨٦


یرگزاری مراسم درروزاول ماه مه، روزجهانی کارگرحق مسلم طبقه کارگراست. ما نیزمراسم ابن روزراهرچه باشکوه تربرگزار خواهیم کرد.ازهمه ی کارگران می خواهیم که دراین مراسم شرکت کنند، تا فریاد اعتراض مان علیه تهاجم سرمایه به شرایط کار و زندگی کارگران را ازقبیل پرداخت به غایت نازل دستمزدها وعدم پرداخت حقوق ودستمزدهای معوقه ی کارگران ، قراردادهای موقت کار،بیکارسازی واخراج کارگران،گرانی و تورم لجام گسیخته به گوش همه مردم آزادیخواه و عدالت طلب ایران وجهان برسانیم .

شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری متشکل از:
"کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری"
"کمیته پیگیری ایحاد تشکلهای آزاد کارگری"
"اتحاد کمیته های کارگری"
"انجمن فرهنگی حمایتی کارگران"
"جمعی ازدانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای ایران"
"جمعی از فعالین کارگری"
"گروهی از نویسندگان جنبش کارگری"
9/1/1386
shorayehamkari@gmail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com