اطلاعیه بازسازی سایت انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠


بدینوسیله به اطلاع عموم میرسانیم که سایت انجمن کارگری جمال چراغ ویسی مجددا راه اندازی شد. با پوزش از تمامی علاقه مندان به خاطر وقفه چند ماهه، برای دریافت اخبار و گزارشات کارگری از طریق سایت انجمن... به آدرس زیر مراجعه کنید.

www.ijcwa.com

انجمن کارگری جمال چراغ وی سی

18/05.2010


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com