رای صادره بر علیه محمود صالحی و جلال حسینی را
بشدت محکوم میکنیم


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


شعبه اول دادگاه شهر سقز محمود صالحی را به چهار سال و جلال حسینی را به دو سال زندان محکوم کرد. اتهام محمود و جلال دعوت به برگزاری مراسم اول ماه مه در سال 83 می باشد.

چنین احکامی برای برگزاری مراسم اول ماه مه، در حالی که برگزاری مراسم این روز از طرف کارگران در سراسر دنیا به امری متداول و جا افتاده تبدیل شده است، چیزی جز دهن کجی به طبقه کارگر ایران و زیر پا گذاشتن بدیهی ترین حقوق آنان نیست.

این در شرایطی است که طی ماههای گذشته کارگران پرریس و فرش البرز بشدت سرکوب شده و اخیرا نیز کارگران معترض در بندر دیلم به گلوله بسته شدند.

صدور احکام ظالمانه بر علیه فعالین کارگری و سرکوب اعتراضات بر حق کارگران در طی روزها و ماههای گذشته، همه و همه تلاش مضاعفی است برای خفه کردن هر گونه فریاد حق طلبی کارگران در ایران.

کارگران

هرگونه کوتاه آمدن در برابر محکومیت فعالین کارگری، دست سرمایه داری ایران را برای تحمیل یک زندگی جهنمی تر از همیشه بر ما کارگران و خانواده هایمان بازتر خواهد کرد. باید در صفی واحد و یکپارچه خواهان لغو فوری احکام صادره بر علیه محمود صالحی و جلال حسینی شد.

باید مبارزه برای لغو فوری احکام صادره بر علیه محمود صالحی و جلال حسینی را به مبارزه ای گسترده برای برسمیت شناختن مراسم اول مه و دیگر حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی کارگران در ایران تبدیل کرد. باید کارزاری بزرگ در ابعادی سراسری برای محکومیت و لغو فوری احکام صادره بر علیه محمود صالحی و جلال حسینی راه انداخت.

ما کارگران گرداننده سایت شورا، خود را بخشی از این کارزار میدانیم و عمیقا اعتقاد داریم در یک مبارزه متحدانه، ما کارگران پیروز این میدان خواهیم بود.

سایت شورا 21/8/1385


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com