میشود برای اثبات صف طولانی اتهاماتی که
زده شده یک نقل قول بیاورید ؟

بهروز شاديمقدم

بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩

- رفیق سوران درست کاری کرد توپ خود ِ اتهام زن را دراین مورد به میدان نافعال (فعال در اتهام زدن و نافعال در اثبات اَن ) خود اَنها حواله کرد :

" آخرين توضيح رفيق بهروز روشن ميکند که وي در مطلب قبليترش منظورش رهبري حزب حکمتيست است و چون مخاطب وي عده به خصوصي هستند پس جواب وي در آن مورد مشخص را به همان عده مورد خطاب ميسپارم . "
نقل از: در ادامه توضيحات ( باز هم در مورد بحث " نئوتوده ايزم " )
رفیق سوران نوشته
: " اين بحث ر. بهروز نتيجه ايي ندارد چون نميخواهد در مورد عملکرد يک سال گذشته جريان ا.س در جنبش کارگري و دانشجويي اظهار نظري بکند ولي در عوض در مقابل کسانيکه عملکرد جريان نامبرده را نقد و محکوم کرده اند حرف دارد .
- من اول سئوال کردم چرا نئوتوده ایسم ؟ جوابی مستدلی نگرفتم .
شما میگوید در سال گذشته اتحاد سوسياليستي کارگری در جنبش کارگري و دانشجويي مواضعی داشته که نقد و محکوم شده است .
یک/ بحث این است با اتکا به نوشته ها و اسناد اتحاد سوسياليستي کارگری این مواضع نقد و محکوم شده را باید نشان دهندو ( نه صرقا" ردیف کردن اتهامات ) . اَنوقت اگر قانع کننده بود ، هیچ کس حرفی ندارد .

- دو/ممکن است برای اثبات صف طولانیِ ِ اتهاماتی که به این تشکیلات و افرادش و همینطور به حزب کمونیست ایران و کومه له زده شده ، از اسناد و مواضع اَنها که اتهامات فوق را تائید کند یک نقل قول و یا یک جمله بیاورند . رفیق سوران
: " اشکال اين بحث اينجاست که من نوعي نميدانم بالاخره وي عملکرد اين جريان را چگونه ارزيابي ميکند؟ سکوت در مقابل نصفي از ماجرا و موضع در مقابل نصف ديگر راه را بر ديالوگ و جر و بحث کردن براي روشن شدن کل اين ماجرا ميبندد. "
- ارزیابی من از اتحاد سوسياليستي کارگری این است که اَنها را بخشی از گرایش رادیکال و سوسیالیستی در جنبش چپ ایران میدانم و عملکردشان را دريک سال گذشته در قبال جنبش کارگري و دانشجويي نخوانده ام و دنبال نکرده ام .

رفیق سوران : چرا فقط حزب حکمتيست؟ " اين ماجرا همچنانکه ميدانيددو طرف دارد ٬ در يک طرف يک جريان مشخص و با استفاده از ديگران مانند سياه لشکر و در طرف ديگر طيف متنوعي از احزاب و شخصيتها و نهادها قرار دارد . در ميان اين طيف متنوع که هيچ ارتباطي هم با هم ندارند حزب حکمتيست فقط يکي از منتقدين است . اگر توجه کرده باشيم در اطلاعيه و نوارهاي بعضي جريانات فوکوس بحث عمدا روي حزب حکمتيست برده شده است . ناديده گرفتن بقيه و فوکوس روي حزب حکمتيست يک تلاش آگاهانه براي شخصي جلوه دادن کل ماجرا و در نهايت تبرئه کردن جريان مورد بحث ميباشد . "

- حزب حکمتيست در کجای جنبش چپ قراردارد ؟
اگر اتحاد سوسياليستي کارگری بخشی ازگرایش رادیکال و سوسیالیستی درجنبش چپ کارگری و کمونیستی است ، حزب حکمتيست بخشی از گرایش چپ سنتی و غیرکارگری را نمایندگی میکند .

- چرا فقط حزب حکمتيست ؟
بدلیل سیاست ها و مواضع غلط و غیر اصولیش . سیاست هایش درقبال سرنگونی رژیم ، تئوری و تاکتیک های غیرمارکسیستی و غیر طبقاتی اش در رابطه با تغیر حکومت ،حکومت و دولت موقت مورد نظرش ، مواضع به غایت غیرسیاسی و شیوۀ اتهام زنیش به جریانات انقلابی و کمونیستی .
رفیق سوران : " اگر هر آنچه در مورد حزب حکمتيست از طرف اين جريانات گفته شده است را درست فرض کنيم ٬ جوابمان براي طيف وسيع ديگري که در اين مورد نوشته و موضع گرفته اند چيست؟ اگر حزب حکمتيست از سر مثلا بي پايگاهي در جامعه ٬ شکست سياستها ٬ فيل هوا کردن و خود مطرح کردن بر عليه جريان مزبور موضع گرفته است اين سوال مطرح ميشود که افراد و نهادهاي زيرچرا واکنش نشان داده اند ؟ "
- اشتباه و ساده نگرانه خواهد بود اگرضدیت و مخالفت حزب حکمتيست و این طيف را با اتحاد سوسياليستي کارگری از سر موضع این جریان بر سر وقایع سال گذشته در جنبش کارگري و دانشجويي بدانیم . ریشۀ این ضدیت و اتهام زنی به مسئلۀ عمیق تر و مهمتری گره خورده و اَن تفاوت نگرش ها ، دیدگاه های دو طرف درقبال انقلاب اجتماعی ، جایگاه طبقۀ کارگردرمبارزۀ طبقاتی ، حزب سیاسی و جایگاه اَن و ... میباشد .
- گمان نمیکنم که حزب حکمتيست و این طيف هم اختلاف اصلی خود را با اتحاد سوسياليستي کارگری فقط مربوط به وقایع سال گذشته در جنبش کارگري و دانشجويي بدانند .

- درضمن کلمه و اصطلاح " سیاهی لشکر " در یکی از بندها را برای یک بحث سیاسی غلط باید دانست .

- این بحث اگربا فاکت و سندی که دربالا خواسته شده ، ارائه نشود ازطرف من تمام است .

بهروز شادیمقدم 12. 2. 2009
http://shadochdt.wordpress.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com