سرکوب و کشتار مردم را محکوم می کنیم

اطلاعيه شماره ٤ کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور


دی ١٣٨٨- ژانویه ٢٠١٠


اطلاعیه شماره 4

در شش ماه گذشته مبارزات گسترده و آزادیخواهانه مردم مورد سرکوب قرار گرفته است و در ادامه این مبارزات روز یکشنبه 6 دیماه تظاهرات مسالمت آمیز مردم به خاک و خون کشیده شد و در تهران و تبریز حدود 37 نفر جانباختند و صدها نفر زخمی و بیش از هزار نفر بازداشت شدند. تیر اندازی مستقیم، ضرب وشتم شدید با باتوم،حمله با چاقو وقمه،زیر گرفتن مردم با اتومبیل، استفاده وسیع از گاز اشک آور و شکنجه بازداشت شدگان از جمله روش های وحشیانه بود که در این روز بکار گرفته شد. اما سرکوب و درنده خویی رژیم سرمایه داری نظامی جمهوری اسلامی، علیه همه کارگران و مردم نمی تواند بحران انقلابی موجود را خاموش نماید و جنبش وسیعتر و رادیکال تر می شود.

بیش از سی سال سرکوب و کشتار نهان و آشکار که توسط جمهوری اسلامی اعمال شده است اکنون ابعاد وسیع و کم سابقه ای گرفته است. همه اینها نه از آنرو که این حکومت درنده خوتر شده ، بلکه به دلیل رشد و گسترش مبارزات مردم است که رژیم سراسیمه از هر روشی برای سرکوب مردم و خاموش کردن جنبش استفاده می کند.

اما واضح است که جنبش ادامه دارد و با وجود گسترش سرکوب، حکومت قادر نیست جنبش را نابود نماید. میلیون ها نفر از مردم خواهان آزادی و لغو تبعیض ها هستند و برای برآورده شدن این مطالبات به خیابان ها آمده و درگیر مبارزه عملی شده اند.

ما از تمام کارگران آگاه و مردم آزادیخواه می خواهیم تا از مبارزات مردم حمایت نمایند و نسبت به سرکوب های وحشیانه دولت سرمایه داری واکنش نشان دهند و به هر روش ممکن صدای اعتراض خود را بلند کنند. باید توجه تمام جهانیان را به سرکوب های موجود جلب کرد و خواهان همرایی آنها برای متوقف نمودن سرکوب ها شویم.

ما کارگران سوسیالیست و آگاه نیز به سهم خود، ضمن محکوم نمودن سرکوب و کشتار مردم توسط دولت ، همبستگی خود را با مردم مبارز اعلام می کنیم و با تمام توان خود در راه پیشروی جنبش اقدام خواهیم نمود.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

9 دیماه 8 اطلاعیه شماره 4www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com