تشکلها ،سازمانها و فعالین کارگری در سراسر جهان

«شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری»


می ٢٠٠٧-اردیبهشت ١٣٨٦


هم طبقه ی ها!!!

امسال نیز همانند سالهای قبل ما کارگران در ایران ، درشرایط بی تشکلی و بی حقوقی مطلق اول ماه می را گرامی داشتیم.امروز شرایط بغرنجی برسرنوشت کارگران و معلمان ایران حاکم است. پایین بودن سطح زندگی ، وضعیت دشوارمعیشتی ، دستمزدهای زیر خط فقر،قراردادهای موقت وبه تعویق افتادن دستمزدهای بسیار نازل که بعضا" تا 32 ماه ادامه دارد، کارگران را به قعر زندگی جهنمی سوق داده است.درست در چنین شرایطی کارگران ایران تحت انواع سرکوب و فشارهای امنیتی روز اول ماه می به خیابانها آمده و خواهان ایجاد تشکل آزاد کارگری و دیگر مطالبات خود شدند. این در حالی است که دولت ایران با پذیرفتن مقاوله نامه های 87 و 98 می باید متعهد و پایبند به اجرای مفاد مقاوله نامه های فوق باشد.اما بر خلاف تعهداتش در مقابل پذیرش این توافقنامه ها هیچ گونه مراسم مستقل را بر نمی تابد و با کارگران در تمامی عرصه های مبارزاتی بشد ت برخورد می کند.

اول ماه می امسال کارگران در شهرهای مختلف ایران ازجمله تهران ، کرمانشاه و سنندج عزم آن داشتند که همانند سالهای پیش و تحت فضای به شدت پلیسی مراسم مستقل خود را برپا دارند . که مطابق معمول مورد یورش مامورین نیروی انتظامی قرار گرفتند .اما این یورش در سنندج به گونه بسیار وحشیانه ای صورت گرفت.

روز اول ماه می کارگران به همراه خانواده های خود در مقابل اداره روابط کارسنندج تجمعی برای برگزاری مراسم اول ماه می برپا کردند. کارگران با مشاهده جوشدید پلیسی از بیم دخالت پلیس ناچار به قرائت قطعنامه تنظیمی خود در ابتدای مراسم شدند . لحظه ی که آخرین بند قطعنامه خوانده می شد، نیروی انتظامی به جمعیت حاضر درمراسم حمله کرده و تلاش کرد ، سازماندهند گان این مراسم را دستگیر کند که با مقاومت دیگر کارگران و خانواده ها ی شان روبروشد این کشمکش تا نیم ساعت ادامه یافت ، آنگاه گارد ویژه (گارد سرکوب) در محل حاضر شد. از این لحظه کارگران در مقابل توحش افسار گسیخته ای قرارگرفتند. گارد ویژه با سرکوب ، ضرب و شتم کارگران ، زنان و کودکان خرد سال آنان را وادار به پراکنده شدن و پناه بردن به خیابان های اطراف کرد.نیروی گارد ویژه ضد کارگری با پاشیدن اسپری فلفل و مواد بیهوش کننده بر چشم و صورت کارگران سرکوب را با باطوم ادامه داد. حدود 20 نفر از کارگران را درحالی که بر اثر فلفل ، مواد بیهوش کننده و ضربات باطوم بیهوش بودند دستگیر وبه زندان منتقل کردند. تعداد دیگر از زخمی ها توسط مردم سنندج از دست پلیس نجات یافته مداوا شدند.جراحات وارده به برخی از کارگران بسیار شدید است از جمله برخی دچار شکستگی دست و پا وسایر قسمت های بدن شدند.هنوز دستگیری فعالین کارگری در سنندج طبق لیست سیاهی که ماموران امنیتی تهیه کردند ادامه دارد.

اکنون، ای کارگران و سازمان های کارگری در سراسر جهان!!!

ما کارگران ایران با توجه به مبارزات روز افزون خود وسایر اقشار جامعه ی ایران در راه تحقق آرمان همبستگی جهانی کارگران ، انتظار حمایت همه جانبه در بعد جهانی داریم تا بتوانیم زیر سایه همبستگی جهانی کارگران سرکوب گران را به عقب نشانده ضمن آزادی کارگران زندانی پی گیری مطالبات خود را هرچه قویتر ادامه بدهیم.

کارگران ، تشکلهای کارگری و سازمانهای کارگری جهان!!!

ما کارگران ایران از شما می خواهیم در راه همبستگی جهانی طبقه کارگر به هر شکل ممکن به حمایت از مبارزات کارگران ایران برخیزید . انتظار داریم در راه احقاق حقوق کارگران ، معلمان و دیگر بخشهای طبقه کارگر ایران برای آزاد ی محمود صالحی که به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر درسال 1383 زندانی شده است ، آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان مراسم اول ماه می سال جاری ، منع هر گونه اذیت و آزار ، تعقیب و دستگیری کارگران و فعالین کارگری ،همچنان برپایی تشکل های آزاد و جلو گیری از اعمال وحشیانه سرکوب گران از ما حمایت کنید.

«شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری»

14/2/1386

1- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

2- کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

3-انجمن فرهنگی و حمایتی کارگران

4- اتحاد کمیته های کارگری

5- گروهی از فعالین کارگری

6- جمعی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های ایران

ترجمه وبه تشکل های کارگری جهان ارسال شود.

تکثیر و توزیع شود.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com