گرامي باد ياد كارگران به خون خفته خاتون آباد

كميته كارگري كارخانجات توليدي تهران


ديماه ١٣٨٣ - ژانويه ٢٠٠٥


كارگران و مردم زحمتكش:

روز ٤ بهمن ١٣٨٢ كارگران خاتون آباد پاسخ اعتراضات خود را به اخراج و بيكارسازي با گلوله دريافت كردند و ٤ نفر از آنان توسط عوامل سرمايه داران كشته شدند.ما به همراه ديگر همكاران مان در سراسر كشور به منظور ابراز همدردي با خانواده هاي قربانيان اين فاجعه و مخالفت با هرگونه اخراج و بيكارسازي روز ٤ بهمن ساعت ١٠ صبح به مدت ٥ دقيقه دست از كار خواهيم كشيد.

كميته كارگري كارخانجات توليدي تهران

komitehye_toliditehran@yahoo.com

در صورت امكان اطلاعيه را تكثير و در اختيار ديگر همكاران قرار دهيد


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com