نامه دبير اول تى. يو. سى در باره اتهامات عليه محمود صالحى


١٦ آوريل ٢٠٠٥


به جناب آقای سرمدی
سفير سفارت ايران
16Prince's Gate- London SW7 1PT
‏2005‏-04‏-16

سفير گرامی

موضوع : اتهامات عليه محمود صالحی و ديگر موارد نقض حقوق در ايران

در ادامه نامه ۲۷ ژانويه به شما، که پاسخی در قبال آن دريافت نکرده ام ، از طرف کنگره اتحاديه های کارگری بريتانيا (TUC)که حقوق بگيران بريتانيا را نمايندگی ميکند، بار ديگر به شما نامه مينويسم تا بر عيله اتهامات وارده به آقای صالحی و ديگر موارد نقض آشکارحقوق کارگران در ايران اعتراض کنم.

طبق اطلاعاتی که به TUCرسيده است ، همکاران ما آقايان محمود صالحی، محسن حکيمی و برهان ديوانگر برای دومين بار به ترتيب در روزهای ۴ و۵ آوريل محاکمه شدند. دادگاه ۴ نفر متهم ديگر ازدستگيرشدگان سقز، جلال حسينی، محمد عبدي پو، اسمائيل خودکام و هادی تنومند به تاخير افتاده است چرا که پرونده هايشان تکميل نشده است .

TUC خصوصا از اين نگران است که محمود صالحی متهم شده است که در روز ۲۹آوريل ۲۰۰۴ با هيئت نمايندگی ICFTU که از ايران ديدن ميکرده ملاقات کرده است. طبق اطلاعاتی که به ICFTU رسيده و کنگره اتحاديه های کارگری بريتانيا بخشی از آن است، دادستان اين جرم را در اولين ردیف اتهامات ایشان در روز اول فوريه طرح و بار ديگر در دادگاه دوم عليه آقای صالحی مطرح کرده است.

علاوه بر اين ، ما از طريق ICFTU مطلع شديم که نمايندگان کارگران صنعت نساجی در کردستان ايران، در پی توافق اعتصابی که در ۶ ژانويه پايان يافت، توسط نيروهای امنيتی وزارت اطاعلات مورد بازجويی قرار گرفته‌اند. آقای شيس امانی، مسول کميته همبستگی با کارگران اعتصابی و آقای هادی زارعی مورد تهديد قرارگرفتند و حدود ۱۹ژانويه ، آقای امانی متهم شده با احزاب سياسی رابطه دارد. روز ۱۹ژانويه آقای فرشيد بهشتی مورد تهديد قرار گرفته و اتهامات مشابهی به او وارد شده است.

توجه ما همچنين به سرکوب خشن اعتصاب کارگری درنساجی فومنات جلب شده است، که يکی از بزرگترين کارخانه‌های ايران است. خبرگزاری کار ايران(ايلنا) جزئيات گردهم آيی بيش از ۵۰۰ کارگر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها در روز ۲۲ ژانويه ۲۰۰۵ ر ادر گزارشی مفصل طرح کرده است. کارگران جاده اصلی رشت - فومنات را دراين اعتراض سد کردند. در درگيری که بين نيروهای انتظامی و کارگران درگرفت، تعدادی ازکارگران مجروح شدند ، سه تن از کارگران جراحات شديد داشتند و به بيمارستان منتقل گرديدند. يکی از اين کارگران، آقای يعقوب صالحی ، گزارش داد که مورد ضرب و شتم قرارگرفته و پايش شکسته است. علاوه بر اين ایشان و ديگر کارگران مجروح مجبور شدند خرج درمان بيمارستان خود را هم بپردازند. TUC همچنين نگران گزارشهای مکرر از دستگيری و آزار نمايندگان تشکلهای معلمين است. ،طبق اخباری که سال گذشته خبرگزاری کار ايران (ايلنا) منتشر کرده است دبير اول اتحاديه معلمان و سخنگونی اين اتحاديه ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۴دستگير شده‌اند. در آغاز سال جديدی گزارشهای تاييد نشده ای از تهديد معلمان اعتصابی و دستگيريهای جديدی در استان شمالی مازندران به ما رسيد.

علاوه بر اين در ۱۷ ژانويه ۲۰۰۵ و روز بعد پرستاران تهران به يک سری اعتراض و اعتصاب در بيمارستانهای دانشگاهی ودولتی تهران دست زدند و خواهان حقوق بهتر و شرايط کاری مناسب تر شدند. اين پرستاران خواهان اجازه رسمی برای اين اعتراضات بودند اما مامورين سازماندهندگان اعتراضات را مورد تهديد و ارعاب قرار دادند تا مانع از اعتراضات شوند. مسولين دانشگاه نيز اين پرستاران را تهديد به اخراج کردند.

دولت ايران ، به خاطر عضويتش در سازمان جهانی کار، موظف است اصول پايه‌ای استانداردهای بين الملی کار را رعايت کند.

لذا دولت شما موظف است حق مشروع کارگران برای برپايی اعتصاب وايجاد قراردادهای جمعی را رعايت کند. نتيجتآ TUC به شما شديدا توصيه ميکند به دولت خود تاکيد کنيد موازينی اتخاذ نماید تا نيروهای امنيتی به کارگران اعتصابی و نمايندگانشان حمله نکرده و آنها را تهديد ننمایند.

چشم به راه دريافت نظرشما پيرامون اين نکات، همراه با پاسخی به نامه ۲۷ ژانويه هستم .

با احترام
برندان باربر
دبير اول


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com