(TUC) اعتراض کنگرۀ اتحادیه های کارگری انگلستان
به دولت جمهوری اسلامی ایران
فعالان اتحادیه های کارگری محکوم به تحمل ضربه های شلاق شدند

کی کاربری معاون دبیرکل


شهریور ١٣٨٧- اگوست ٢٠٠٨


مقامات ایرانی فعالان اتحادیه های کارگری را به تحمل ضربه های شلاق محکوم می کنند:

کنگرۀ اتحادیه های کارگری انگلستان (TUC)به اعتراض جهانی می پیوندد

کنگرۀ اتحادیه های کارگری انگلستان به کارزار جهانی ای که لیبور استارت برای مقابله با احکام سادیستی و وحشیانه به ضد فعالان اتحادیه های کارگری به «جرم» شرکت در تظاهرات ماه مه امسال و به ویژه محکومیت دو زن، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، به راه انداخته، ملحق می شود. سوسن به نه ماه زندان و تحمل هفتاد ضربه شلاق و شیوا به چهار ماه زندان و تحمل پانزده شربه شلاق محکوم شدند.

افزون بر این آقای عبدالله خانی به 91 روز زندان و 40 ضربه شلاق و آقای سید غالب حسینی به 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم گشتند. از سوی دیگر، آقای خالد حسینی، فعال کارگری، به 91 روز حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق به خاطرتلاش هایش در حمایت از محمود صالحی که در آن زمان زندانی بود محکوم شد.

چهره ها را بینید و سپس اعتراض کنید

طی روز های اخیر ما عکس های سوسن و شیوا را دریافت کردیم. شما می توانید آن عکس ها را در نشانی اینترنتی www.labourstart.org/iran بینید و همچنین می توانید فوراَ پیام اعتراضی به دولت ایران بفرستید.

گنگرۀ اتحادیه های کارگری نامه ای به رئیس جمهور ایران فرستاده و رونوشت نامۀ ما به وزارت خارجه ارسال شده است.

متن نامۀ اعتراضی کنگرۀ اتحادیه های کارگری

رئیس جمهور گرامی احمدی نژاد

احکام اخیر به ضد فعالان اتحادیه های کارگری در ایران

شورای عمومی کنگرۀ اتحادیه های کارگری که 6.5 میلیون عضو اتحادیه های کارگری را نمایندگی می کند، نگرانی و انزجار عمیق خود را از محکومیت فعالان کارگری در جمهوری اسلامی ایران به تحمل ضربه های شلاق و زندان و نیزنیز نگرانی و انزجار خود از حکم اعدام فرزاد کمانگر به شما ابراز می دارد.

ما می دانیم که دادگاه جنائی سنندج شعبۀ 101 ، صرفاَ به خاظر شرکت در بزرگداشت اول ماه مه در این شهر، خانم سوسن رازانی را به تحمل 9 ماه زندان و 70 ضربۀ شلاق، خانم شیوا خیرآبادی را به 4 ماه زندان و تحمل 40 ضربۀ شلاق، آقای سید غالب حسینی را به 6 ماه زندان و 50 ضربۀ شلاق محکوم کرده است. افزون بر این آقای خالد حسینی، فعال کارگری، به 91 روز حبس تعلیقی و تحمل 30 ضربه شلاق به خاطر تلاش هایش در حمایت از محمود صالحی که در آن زمان زندانی بود محکوم شده است.

صدوراین احکام در مورد هر فردی که با ِاعمال حقوق اساسی بشر در فعالیت های مشروع اتحادیه ای شرکت می کند، انزجار آوراست. حکم شلاق زدن بیانگر مجازاتی ظالمانه و خوار کننده و به این عنوان نقض بیشتر حقوق آن کسانی است که محکوم شده اند و تقابل با قانون انسانی بین المللی به شمار می رود.

یک فعال دیگر، آقای افشین شمس در ژوئیۀ 2008 دستگیر شد. آقای شمس فعال کارگری، عضو «کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» و عضو «انجمن کاریکاتوریست ها» است. دستگیری ها و اتهامات دیگری به ضد فعالان کارگری و اجتماعی در ایران و نیز اخراج فعالان کارگری، از جمله حکم اخراج اخیر 9 کارگر عضو سندیکای کارگران اتوبوس رانی صورت گرفته است.

تکان دهنده تر اینکه ما اطلاع یافتیم دیوان عالی کشور در تاریخ 12 ژوئیۀ 2008 حکم اعدام آقای فرزاد کمانگر، معلم سابق کرد را که در یک دادگاه هفت دقیقه ای محکوم شده بود تأیید کرد. ما برآنیم که محاکمه ای به این کوناهی غیرممکن است بتواند با چیزی که قرابتی با معیار های پذیرفته شدۀ بین المللی محاکمۀ عادلانه داشته باشد صورت پذیرد. افزون بر این فرزاد کمانگر که که به عضویت در پ. ک. ک. متهم گشته به شدت به هنگام بازداشت شکنجه شده و از مراقبت پزشکی محروم بوده است.

حکومت شما اعتراض ها و درخواست ها از داخل و خارج را نادیده گرفته است. یک کمیتۀ پشتیبانی از انجمن های حرفه ای آموزگاران، همجنین شیرین عبادی برندۀ جایزۀ صلح نوبل در ماه ژوئیه برای حمایت از آقای کمانگر و تلاش برای تبدیل حکم اعدام او تشکیل شد. پس از نخستین نشست این کمیته سه آموزگار دستگیر و به بازداشتگاه امنیتی سنندج برده شدند. حسن قربانی و کاوه رستمی هنوز در بازداشت به سر می برند و احمد قربانی تنها پس از دو هفته با قرار وثیقه آزاد شد. ما گزارش هائی می شنویم که خانوادۀ کمانگر به طور مرتب از طریق تلفن وزارت اطلاعات و امنیت کشور مورد تهدید قرار می گیرند.

ما از دولت شما خواستاریم:

• پروندۀ فرزاد کمانگر مورد تجدید نظر قرار گیرد و در مورد اتهامات او و دیگر فعالان اتحادیه ای در بازداشت هستند اطلاعات روشنی داده شود؛

• حکم اعدام آقای کمانگر تغییر یابد؛

• شکنجه بی درنگ پایان یابد و آمران و عاملان آن تحویل عدالت شوند؛

• به آقای کمانگر بی درنگ امکان تماس بی مانع با خانواده و وکیلش داده شود؛

• به تهدید نزدیکان و حامیان او از جمله اعضای کمیتۀ «حکم اعدام فرزاد کمانگر را متوقف کنید»، پایان داده شود؛ و

• آزادی بی قید و شرط و فوری همۀ فعالان کارگری، از جمله منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه، تضمین گردد.

کنگرۀ اتحادیه های کارگری انگلیس قویاَ بر این باور است که حکومت قانون بین المللی به نفع همۀ ملت ها و همۀ خلق ها است. دستگیری ها و اقدامات سرکوبگرانۀ اخیر نشانگر یورشی شدید به جنبش مستقل کارگری در ایران و نقض آشکارتعهدات ایران، به عنوان دولت عضو سازمان بین المللی کار (ILO)، در زمینۀ احترام صادفانه به اصول آزادی تشکل و حق تشکل، پشتیبانی از آن حقوق و متحقق ساختن آنها است. ما از شما می خواهیم تعهداتی را که ناشی از عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و در سازمان ملل در زمینۀ حقوق اساسی بشراست انجام دهید و باب مذاکرۀ واقعی در بارۀ دغدغه های فعالان اتحادیه های کارگری، از جمله معلمان را بگشائید.

ارادتمند

کی کاربری

معاون دبیرکل

رونوشت: رسول موحدیان سفیر ایران در بریتانیا

ترجمه و باز تکثیر اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران

http://www.workers-iran.org/


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com