یک فعال کارگری شرکت واحد به دلیل فعالیت
سندیکایی اخراج شد

سایت سندیکای کارگران شرکت واحد


ژانویه ٢٠٠٧- بهمن ١٣٨٥


یک کارگر شرکت واحد به خاطر شرکت در فعالیت های سندیکایی اخراج شد. در حکم اخراج این کارگر که تصویر آن در سایت سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر شده آمده است، فضل الله مظاهری، راننده، به خاطر ارتکاب «تخلفات» به اخراج از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه محکوم شده است.

بنابر این گزارش «تخلفات» فضل الله مظاهری عبارتند از: کارشکنی، شایعه پراکنی، شرکت در تحصن و اعتصاب غیرقانونی، اعمال فشار گروهی و فردی برای تحصیل مقاصد یا به دست آوردن امتیازات غیرقانونی، تحریک کارگران و همکاران به کمکاری و ترک کار و اخلال در نظم کارگاه.

حکم اخراج توسط «نمایندگان کارفرما»، «نمایندگان شورای اسلامی کار» و «نماینده سرپرست کارگاه» مهر و امضا شده است.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com