کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری:

روز جهانی در دفاع از کارگران ایران


نوزدهم بهمن ماه هشتاد و چهار


فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسیون اتحادیه های جهانی
( ICFTU & TUAC – OECD ) 
به نقل ار سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

پیرو دستگیری تا ١٣٠٠ کارگر سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و آزاد نشدن آنان، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری به همراه فدراسیون اتحادیه های جهانی، روز 15 فوریه 2006 را روز جهانی در حمایت از کارگران ایران اعلام کردند.

این تشکلات کارگری جهانی از همه اتحادیه ها در سطح جهان خواسته اند که در هر کشوری که سفارت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، تظاهرات اعتراضی خود را در جلو آن سفارت خانه و در غیر اینصورت در مقابل وزارت کشور خود جهت تحقق خواسته های زیر سازمان دهند:

١- برسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ایران
٢- آزاد کردن منصوراسانلو و کلیه کارگران دستگیر شده سندیکای شرکت واحد
٣- پذیرش حق داشتن سندیکا از طرف مدیریت شرکت واحد
٤- برسمیت شناختن حق قرارداد دسته جمعی
٥- پرداخت دستمزدهای عقب افتاده کلیه کارگران و اعضاء سندیکا

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری از تمامی اتحادیه ها در سطح جهان درخواست کرده است که ضمن ارائه گزارش کامل اقدامات خود در این مورد، در هر کجای جهان که هستند اخبار اقدامات خود همراه با عکس و چگونگی پیشبرد این حرکت را با ای میل جهت انعکاس در سایت این کنفدراسیون ارسال دارند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از تمامی نیرو های آزادیخواه ، تمامی نهادهای سیاسی، افراد، . مدافعین حقوق کارگران و اقشار تهیدست جامعه ایران اتنظار دارد ضمن شرکت در این تظاهرات اعتراضی ، جهت غنا بخشیدن به این اقدام جهانی کمال همکاری را با اتحادیه های کشورهای محل سکونت خود بعمل آورده و خبر این اقدام را جهت درج در رسانه های گروهی ارسال دارند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با ای میل زیر تماس بگیرید.
info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.