اطلاعیه

خطابيه همسران کارگران دستگير شده


سیزدهم بهمن ماه هشتاد و چهار


خطابيه همسران کارگران دستگير شده به سازمان عفو بين الملل، همه سازمانهای مدافع حقوق بشر، همه سازمانهای کارگری و همه وجدانهای بيدار در دنيا کودکان ما پدران خود را ميخواهند. از آنها حمايت کنيد. همين امروز!

حتما از اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز شنبه ٨ بهمن (٢٨ ژانويه) و سرکوب آنها خبر داريد. حتما خبر داريد که بيش از ٥٠٠ نفر از همسران ما به جرم حق خواهي، به جرم اعتصاب، به جرم درست کردن سنديکا که از حقوقشان دفاع کند در زندان بسر ميبرند. حتما خبر داريد که حتی همسران و کودکان کارگران را هم گرفتند و کتک زدند. از شما انتظار داريم اگر تاکنون از ما حمايت نکرده ايد، حمايت کنيد و اگر حمايت کرده ايد حمايت قاطع تری بکنيد تا مسئولين كار تحت فشار بيشتری قرار گيرند و همسران ما را فورا آزاد کنند.

همسران ما جرمی نکرده اند. آنها ميگويند با حقوقی که سه بار زير خط فقر اعلام شده است نميتوانيم زندگی کنيم و حقوق بيشتری ميخواهيم. جرم را کسانی مرتکب شدند که همسران ما را زدند و به زندان انداختند. جرم را کسانی مرتکب شده اند که کوچکترين حق و حقوقی برای ما قائل نيستند.

همسران ما ميگويند احتياج به تشکل داريم که از پراکندگی نجات پيدا کنيم و متحدانه بتوانيم عليه فقر و محروميتی که به ما تحميل شده مبارزه کنيم.

همسران ما ميگويند احتياج به قرارداد دسته جمعی داريم که در مقابل کارفرما و دولت دسته جمعی ظاهر شويم و دسته جمعی قرارداد ببنديم و دسته جمعی پای مذاکره و اعتصاب برای دستمزدهايمان برويم. و دسته جمعی درمورد ساعت کار طولانی و ناامنی کارمان بحث کنيم.

همسران ما بحق تصميم به اعتصاب گرفتند چون به هيچکدام از خواستهای آنها جواب داده نشد. آنها تصميم به اعتصاب گرفتند تا رهبر سنديکا، آقای منصور اسانلو را که با وضعيت جسمی بسيار وخيمی در زندان بسر ميبرد آزاد کنند. شايد شما اين حق و حقوق را در کشورتان داريد ما در اينجا نداريم.

چند روز است همسران ما در زندانند. موقع دستگيری آنها را مورد ضرب و شتم زياد قرار دادند. همسر و دو دختر کوچک يعقوب سليمي، از فعالين سنديکايمان را کتک زدند. ميتوانيد تصور کنيد که احتمالا با همسران ما در زندان چه کرده اند. نه ملاقاتی داده اند و نه شرکت واحد حقوقی پرداخت کرده است که بتوانيم زندگی مان را اداره کنيم. فرزندان ما پدران خود را ميخواهند. انتظار داريم تمام دنيا به حمايت از ما بلند شود و فشار آورد که همسران ما فورا آزاد شوند و کارشان را شروع کنند. فشار شما موثر است. بخاطر انسانيت، بخاطر عدالت، بخاطر مبارزه عليه آنچه ظلم و زورگوئی و بی انصافی خوانده ميشود انتظار داريم تمام تلاشتان را همين امروز انجام دهيد. ١٢ بهمن ١٣٨٤

امضاها:

غلامرضا ميرزايی
عضو هيات مديره و مسئول روابط عمومی و سخنگوی سنديكای شركت اتوبوسرانی واحد

تعدادی از همسران کارگران دستگير شده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران