در حاشیۀ یک مناظرۀ عبث

هیأت دائمی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩


اطلاعیۀ هیأت دائمی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

چندی پیش شخصی (یا اشخاصی) با امضای "ژیلا ناصری" طی دو نوشته که در چند سایت منتشر شد، ضمن حرفهای غیرسیاسی و نامربوطی دربارۀ اتحاد سوسیالیستی کارگری، وبلاگ «جمعی از فعالین کارگری» را یکی از وبلاگ های مخفی اتحاد سوسیالیستی توصیف نمود و «صدیق اسماعیلی» را به عنوان عضو اتحاد سوسیالیستی و مسئول سایت «جمعی از فعالین کارگری» معرفی کرد. متعاقبا، اطلاعیه ای از «جمعی از فعالین کارگری» و اطلاعیه از صدیق اسماعیلی انتساب های "ژیلا ناصری" را تکذیب کردند. ما واکنش به ادعاهای "ژیلا ناصری" را که مربوط به اتحاد سوسیالیستی کارگری می شد ضروری ندیدیم؛ چرا که فعالیت های ما مخاطبانی را هدف دارد که در عرصۀ سیاست جدی هستند، از هیاهو و جوّسازی تأثیر نمی گیرند، و برخورد سیاسی عقلانی و استدلالی را از هوچی گری و لجن پراکنی به سادگی تمیز می دهند. اکنون نیز آنچه این یادداشت را لازم کرده نوشتۀ دوّمی از سوی «جمعی از فعالین کارگری» در همین رابطه است.

ظاهرا این دوستان تکذیب نخست خود را ناکافی دیده اند، چرا که "ژیلا ناصری" را قانع نکرده است و مشارالیه همچنان انتساب های خود را تکرار می کند. بنابراین در ادامۀ مناظره، انگار برای تضمین رضایت خاطر "ژیلا ناصری"، «جمعی از فعالین کارگری» لازم دیده اند تا در دومین اطلاعیۀ خود (به تاریخ 25 دی ماه) عینا با ادبیات امثال "ژیلا ناصری" به اتحاد سوسیالیستی و کادرهایش حمله کنند. می نویسند: "[ما] آن دو نام (آذرین و مقدم) را خوب می شناسیم و مواضع و نظرات و عملکردشان را هم می دانیم که چیست. نئوتوده ایسم را هم خوب می دانیم که چیست و چه ضررهایی را تا به حال به جنبش کارگری و دانشجویی زده و باز هم دارد می زند."

بر ما روشن است که کمپین "نئوتوده ایسم" و بهتان های آن از جانب ورشکستگان سیاسی ای هدایت می شود که بی مشغله مانده اند، و بیکارگی شان را اکنون چنین درمان می کنند که لجن پراکنی به اتحاد سوسیالیستی و تلاش برای ترور شخصیت چهره های شناختۀ شدۀ آن را "فعالیت سیاسی" وانمود کنند. تا آنجا که به اتحاد سوسیالیستی بر می گردد، این ترفندها البته کمترین تأثیری نیز نخواهند داشت. اما اینجا امر بزرگتر حفظ فرهنگ سیاسی طبقه کارگر از نفوذ چنین شیوه های مبتذلی در میان است. اطلاعیۀ اول «جمعی از فعالین کارگری» در پاسخ به "ژیلا ناصری" نیز بی هیچ حکمتی طعنه ای به اتحاد سوسیالیستی کارگری می زد. ما بر آن متلک ملیح چشم پوشیدیم. اما اطلاعیۀ دوم شان و آنچه در بالا از آن نقل کردیم ما را وا می دارد که تذکری رفیقانه به این دوستان بدهیم: توصیۀ ما به «جمعی از فعالین کارگری» این است که اگر به مواضع و نقطه نظرات اتحاد سوسیالستی کارگری انتقادی دارید لطفا با استدلال و با تفصیل مناسب و با ادبیات خودتان آنها را طرح کنید. اگر انتقادی نداشته اید، یا در مقطع حاضر طرح چنین انتقاداتی در اولویت کارتان نبوده است، اینکه زیر فشار غیرسیاسی امثال "ژیلا ناصری" به سرعت بر ارابۀ "نئوتوده ایسم" بجهید هیچ معنایی جز تسلیم شدن سیاسی به شانتاژ ندارد. و این در عالم سیاست دون شأن کسانی است که واقعا بخواهند جمع خود را با پسوند "فعالین کارگری" مشخص کنند.

هیأت دائمی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
22 ژانویه 2009- 3 بهمن 1387www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com