فعالین دستگیر شده روز کارگر
باید فورا و بدون قیدو شرط آزاد شوند

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی


می ٢٠٠٧-اردیبهشت ١٣٨٦


اول ماه مه امسال نیزکارگران فعالانه به برگزاری مراسم و تظاهرات پرداختند. جمهوری اسلامی با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی به دستگیری فعالین کارگری پرداخت. ماه قبل محمود صالحی را دستگیر کردند. در اول مه تصمیم به دستگیری منصور اسانلو داشتند که با هوشیاری کارگران نا کام ماند. یعقوب سلیمی از اعضای سندیکای شرکت واحد را دستگیر نمودند. نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران وحشیانه به صف کارگران حمله کردند که با مقاومت کارگران روبرو شده و عقب نشستند. کارگران شعارعلیه دولت و نیروهای انتظامی سردادند و شدیدا در مقابل آنها که قصد پراکنده کردن کارگران و راهپیمایی را داشتند، ایستادند.

در کرمانشاه نیروهای انتظامی قصد دستگیری جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در حین سخنرانی اول مه را داشتند که کارگران در مقابل این وحشیگری مزدوران سرمایه ایستادند و مانع دستگیری او شدند.

در سنندج نیز نیروهای پلیس و اطلاعات به تظاهرات اول مه کارگران یورش بردند و تنی چند از کارگران از جمله بهزاد سهرابی و حسین قادری را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی را دستگیر کردند که عبارتند از: شیث امانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار ایران- صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار ایران - اقبال لطيفي – يدالله مرادي – نجمه الدين رجبي – فاروق گويلي- انور مفاخري - صدیق امجدی - حبیب الله کلکانی - محی الدین رجبی - صدیق صبحانی، اعضای اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار ایران مراسمهای امسال اول ماه مه و قطعنامه های صادر شده و همچنین خارج شدن مراسم دولتی روز کارگر امسال از کنترل خانه کارگر، نشان می دهد که جنبش کارگری ایران برای دستیابی به حق برگزاری مراسم روز کارگر مستقل از دولت پیشرفت بسیاری کرده است.

حق برگزاری مراسم غیر دولتی روز کارگر حق طبیعی، جهانی و انکار ناپذیر کارگران است. هیچ کارگری نباید برای شرکت در روز خود مورد اذیت و آزار قرار گیرد و دستگیر گردد. دستگیر شدگان روز کارگر باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. مبارزه و اعتراضات تا آزادی تمامی دستگیر شدگان روز کارگر ادامه خواهد یافت.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی

2 می 2007

12 اردیبهشت 1386


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com