بياد کارگران بخون خفته خاتون آباد و در محکوميت رژيم اسلامی سرمايه


جمهورى اسلامى سرمايه با حمله به صف اعتراض کارگران در خاتون آباد و شهر بابک کرمان يکبار ديگر چهره کريه و جنايتبارش را به نمايش گذاشت و به روى کارگران و مردمى که عليه بيکارى و فقر دست به اعتراض زده بودند آتش گشود. طبق گزارشات بدست آمده در اين حمله وحشيانه حداقل ٥ تن از کارگران معترض کشته و دهها نفر ديگر زخمى شدند. رويداد خاتون آباد و شهر بابک فصل جديد از حضور طبقه کارگر ايران و پاسخ ددمنشانه رژيم اسلامی بدان است. گسترش اعتراضات کارگری و اعتراض ساير اقشار اجتماعی مرحله جديدى از مبارزه عليه جمهورى اسلامى و نظام سرمايه داری است.

اين حادثه در زمانی به وقوع می پيوندد که اعتراض همه ی بخش هاى جامعه ايران را فرا گرفته است، اعتراضات کارگران عليه بيکارسازيها و عليه تهاجمات رژيم هر روز رو به گسترش است و رژيم ناتوان از کنترل روند اوضاع. اينروز(4 دلو يا بهمن) بمثابه روز همبستگی با جانباختگان جنبش کارگری ايران باقی خواهد ماند. همبستگی طبقاتی کارگران ضامن پيروزی و دست يابی به خواستهای مشترک شان است. به فعالين طبقه کارگر است که در فرصت کنونی با درايت از انشقاق که سرمايه و نظام آن در دامن زدن به آن زینفع است، جلوگيری کنند و در صف واحد طبقاتی سينه در سينه حکومت اسلامی بیايستند.

سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان در ضمن محکوميت رژيم جنايتکار جمهوری اسلامی، که تاريخی جز توحش و جنايت ندارد، ياد کارگران بخون خفته خاتون آباد را عزيز و گرامی می دارد و در دادخواهی طبقه کارگر ايران از نظام اسلامی سرمايه خود را شريک می داند.

زنده باد سوسياليسم!

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر!

سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com