اطلاعیه مطبوعاتی

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد


در ادامه کمپین دفاع از کارگران خاتون آباد و محکوم کردن کشتار و دستگیری کارگران اعتصابی، فعالین اتحاد سوسیالیستی کارگری و کمیته همبستگی کارگران ایران سوئد تا به امروز توانستد پشتیبانی سازمانها و نهادهای کارگری در سوئد را جلب نمایند

سازما ن سراسری کارگران سوئد/ سندیکالیستها در نامه اعتراضی به سفارت جمهوری اسلامی، کشتار کارگران خاتون آباد را محکوم کرده و خواهان احترام گذاشتن به حق تشکل و اعتصاب کارگران شدند.

کنفدراسیون سراسری اتحادیه های سوئد/ ال او طی نامه ای به رئیس جمهور ضمن محکوم کردن کشتار و دستگیری کارگران اعتصابی خواهان پیگیری عاملین این فاجعه ، آزاد کردن کارگران دستگیر شده و نیزیادآوری رعایت حقوق کارگران برای تشکیل تشکلات آزاد و به رسمیت شناسی حق اعتصاب شدند. در انتها از مقامات ایران میخواهند که فعالیتهایی که در این راستا انجام میشود را به اطلاع این تشکل برسانند.

اتحادیه آزاد گوتلند ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ضدکارگری این رژیم ، با همکاری دیگر نهادهای بین المللی کارگری خواهان دادگاه بین المللی برای پیگیری این جنایت شدند. حق تشکل آزاد و حق اعتصاب برای کارگران ایران را خواستارند.

مرکز سوسیالیستهای کارگری سوئد

اتحادیه کارگران سوئد / ال او / استان استکهلم

اتحادیه کارگران سوئد / ال او / استان اسکونه

نیز ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران ، خواهان حق تشکلات آزاد و حق اعتصاب برای کارگران ایران شدند.


کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

20 فوریه 2004

IRANSK-SVENSKA ARBETARSOLIDARITETSKOMMITTEN- ISASK
isask@chello.se


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com