خاوران

بنفشه کمالی

شهریور ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩


خاوران،

زمین یاران،سرزمین من

اَرامگاه خاوران

اَرامگاه ِیاران ِمن 

گلزارخاوران

برای من

برای ما

تنهایک اَرامگاه نیست

اًنجاجای دیگریست.

اَری

اَنجابرای من

برای ما

انگارسرزمین دیگریست.

گلزارخاوران

زمین وسرزمین

عاشقان ِبه خون ِخوددرغلطیده

باشقاوت جلادان،

برگرفته ازکتاب مقدس اَسمانی شان

خاوران

گورستان خاوران

گلزارخاوران

جاداده درخود

هزاران گل بی خار

پرطراوت وپرخون

خوشبو

گلهای گلگون

قتل ِعام شدۀ سال67

به دست مکاران

راه امام

به فرمان امام

این کابوس ِنسل

به سلاخی برده شده

به فرمان او اَهسته واَرام دراین گلزار

قدم بردارید

ترسم بدنهای شکنجه شدۀ

یاران گلگونم تاب درد ِبیشترنیاورند.

اَرام واَهسته

به دیدار یارانمان رویم و

گام برداریم

مبادابیشترازاین

اَزارببینند.

  2009.8.28

http://shadochdt.wordpress.com

banafshekamali@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com