"کميته هماهنگى" را تقويت کنيم

على خدرى


اردیبهشت ١٣٨٤- می ٢٠٠٥


«کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى» در تاريخ ٨ ارديبهشت برابر با ٢٨ آوريل ٢٠٠٥ با صدور يک اعلاميه، موجوديت خود را در سطح ملى و بين‌المللى اعلام کرد. بيش از سه هزار نفر اعلاميه را امضا کرده‌اند که اکثريت تامشان کارگران کارخانه‌ها، کارگاهها و کارگران بخش خدماتند و جمع آورى امضاها ادامه دارد. در اعلاميه آمده است که ايجاد تشکل از حقوق بديهى کارگران است، «آنرا از هيچ دولت، سازمان و نهادى درخواست نميکنيم و آن را به نيروى خود ايجاد ميکنيم.» اين شاه بيت اعلاميه است که در عنوان آن چنين فرموله شده است:

تشکل کارگرى را به نيروى خود ايجاد کنيم.

من اعلام اين کمپين سازمانيافته را به کميته هماهنگى، امضا کنندگان و مردان و زنان کارگر و همه انسانهاى آزاده تبريک ميگويم.طبقه کارگران ايران تاريخا و جز در دوره کوتاه ١٣٦٠ - ١٣٥٧ از تشکل طبقاتى خود محروم بوده است. حرکتى در ايران براى رفع اين کمبود اساسى و تاريخى شروع شده که «کميته هماهنگى ...» يکى از بروزات آن و در حال حاضر چپ‌ترين و راديکالترين آنست. قبل از اين «کميته پيگيرى ايجاد تشکلهاى آزاد کارگرى در ايران» با بيش از ٢٣٠٠ امضا اعلام موجوديت کرد. کميته پيگيرى "رفع موانع تشکل يابى کارگران" را از وزارت کار جمهورى اسلامى درخواست کرد و به اين ترتيب در اين خطر قرار گرفت تا از ايجاد تشکل به اتکاى نيروى خود کارگران و تحميل آن به دولت باز ماند(١). بهرحال از آنجا که هر دو کميته در صدد هستند به يک نياز واقعى و مبرم طبقه کارگر جواب دهند مغتنم هستند و هر دو در سير حرکت خود دچار تغييراتى خواهند شد. در اين مسير مهم اين است که وحدتها و تفاوتهاى موجود در ميان اعضاى هر کميته و نيز موارد مشترک و فرقهاى بين دو کميته در پرتو منافع کل طبقه بطور علنى مورد بحث و تبادل نطر قرار گيرد. بطور کلى طبقه کارگر در مسير خود براى ايجاد تشکلهاى مستقل از دولت و گرايشهاى بورژوائى، مسيرى طولانى در پيش دارد و حرکتهاى کنونى قدمهاى آغازين است و به همين جهت مهم و حساس ميباشد و بايستى با سنجيدگى و با احساس مسئوليت طبقاتى مورد ارزيابى قرار گيرد. هم اغراق و ذوق زدگى در اين مسير زيان‌آور است و هم دستکم گرفتن حرکت.براى ايجاد تشکل طبقاتى، آزاد و سراسرى اتحاد طبقه لازم است. اين اتحاد وقتى پديد ميآيد که يکى از گرايشات کارگرى در درون طبقه دست بالا را بيابد. ما بعنوان سوسياليستهاى درون طبقه طبعاً بايد بکوشيم گرايش چپ و راديکال اين موقعيت را احراز کند. من «کميته هماهنگى ...» را گام مهمى ميدانم که اين امکان را فراهم کرده تا گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى تقويت شود و در مسيرى قرار گيرد تا به يک جنبش گسترده تبديل گردد و هزاران رهبر کارگرى محلى را بميدان آورد تا در سطح گسترده‌ترى شناخته و موثر گردند. اين البته يک احتمال است و براى تحققش بايد کار و مبارزات بسيارى انجام گيرد. ولى تا همينجا بايد گفت با اعلام موجوديت «کميته پيگيرى ...» و «کميته هماهنگى ...» دوره جديدى آغاز شده است. اين دو جريان در رد شوراهاى اسلامى و ضرورت وجود آزادى تشکل در جامعه وحدت دارند. رهبران هر دو جريان عمدتا از فعالين گرايش چپ جنبش کارگرى هستند اما تفاوت اساسيشان همانطور که اشاره گرديد در آنست که کميته پيگيرى براى ايجاد تشکل راه سازش با وزارت کار را در پيش گرفته و کميته هماهنگى راه اتکا به نيروى خود کارگران و مبارزه را انتخاب نموده است. اين يک تفاوت پايه‌ئى است. آينده نشان خواهد داد که اين دو کمپين چقدر بهم نزديک و يا از همديگر دور خواهند شد.

اعلام موجوديت کميته هماهنگى وظايفى را پيشاروى ما فعالان خارج کشور قرار ميدهد که ميتوان به مهمترينشان اشاره کرد:

١- بايد در سطحى هر چه گسترده کميته هماهنگى را شناساند و در ميان تشکلها، احزاب و سازمانهاى کارگرى و حقوق بشرى برايشان پشتيبانى جلب کرد. اين امر روحيه مبارزاتى کارگران در داخل را تقويت خواهد کرد. ما در اين مسير بايد چنان عمل کنيم که توهمى نسبت ماهيت اين نهادها، که نهايتا بخشى از ساختار سرمايه‌دارى هستند، ايجاد نشود.

٢- اگر کميته هماهنگى يک کمپين مالى اعلام کند ما ميتوانيم در اين عرصه کمکهاى موثرى بکنيم.

٣ - اميدواريم کميته هماهنگى هر چه زودتر نقشه عملهاى خود را اعلام کند. ما ميتوانيم در بحثهايى که پيرامون تدقيق استراتژى کميته هماهنگى و نقشه عملهاى آن براى ايجاد تشکل کارگرى درميگيرد فعالانه شرکت کنيم.

٤ - کميته تا همينجا در داخل و خارج با استقبال خوبى روبرو شده است. بر اين بستر ميتوان با استفاده از تمام امکانات براى کميته هماهنگى تبليغ و ترويج کرد. بايد همه مزدبگيران و جوانان و زنان را به پشتيبانى از کميته هماهنگى و اهداف آن فراخواند.

على خدرى

دوم ماه مه ٢٠٠٥
لندن

١ - در بند اول اطلاعيه کميته پيگيرى بمناسبت اول ماه مه امسال آمده است که "ما خواهان آزادى تشکلهاى کارگرى بوده و حق خود مى دانيم که تشکلهاى خود را بدون اجازه و دخالت مقامات و نهادهاى دولتى ايجاد کنيم." اين يک گام به جلو است و بايد منتظر تاثير آن در سياستهاى کميته پيگيرى براى ايجاد تشکل در مجمع عمومى چهارم کميته پيگيرى در ماه آينده شد.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com