در اعتراض به حضور عوامل خانه کارگر در اجلاس مجمع جهانی کار

جمعی از کارگران ایران خودرو
IKCOKAR@YAHOO.COM


٢٠ خرداد ١٣٨٤


شرکت کنندگان و حضار محترم در مجمع جهانی کار
ما هیات شرکت کننده از طرف ایران را به عنوان نمایندگان خود نمی شناسیم چون ما کارگران هیچگونه تشکل کارگری نداریم شرکت کنندگان در این مجمعع از طرف خانه کارگر بوده وخانه کارگر یک تشکیلات کاملا دولتی می باشد. ایجاد هر گونه تشکلهای آزاد کارگری از جمله شوراهای کارگری و انجمنهای صنفی و سندیکاهای کارگری بدون وابستگی به دولت از طرف وزارت کار ایران ممنوع می باشندو اقدام کنندگان به این کار از طرف مقامات قضائی ایران به عنوان مخلل کنندگان آسایش اجتماع و کارفرمایان باز داشت و یا از کار اخراج می شوند ما کارگران ایران پذیرش این هیات و خارج کردن ایران از لیست نقص کنندگان حقوق کارگران از سازمان جهانی کار را محکوم می کنیم.

حضار و شرکت کنندگان محترم
ما کارگران ایران در تاریخ هفدهم خرداد طی نامه ای از دبیر کل جهانی کار آقای خوان سوماویا دلیل این کاررا با سند اعلام کردیم ولی متاسفانه آقای دبیر کل در راستای تکمیل حرکت مقامات اروپا در مورد پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی وچراغ سبز آمریکا به ایران همسوبا آنان در یک دهن کجی آشکار به ما کارگران ایران نه تنها از هیات شرکت کننده استقبال کردند بلکه ایران را نیز از لیست نقص کنندگان حقوق کارگران خارج و اعلام کردند که ایران با کارگران خود طبق استاندارهای و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار رفتار می کنند .

حضارو شرکت کنندگان محترم
ما ضمن توجه شما به نامه ما کارگران در تاریخ هفدهم خرداد ماه به دبیرکل سازمان جهانی کار از شما می پرسیم رعایت استاندارهای و مقاوله نامه های سازمانی جهانی کارچگونه است.

ممنوعیت فعالیت هر گونه تشکلهای کارگری در کدام بند مقاوله نامهای سازمان جهانی کار آمده است شما از مقامات ایران بپرسید آیا شرکت ایران خودرو تشکل کارگری داردشما بپرسید چراشرکت ایرانخودروبا بیش از سی هزار نفر کارگر هیچگونه تشکل کارگری ندارد. چرا وزارت کار اجازه ایجاد هر گونه تشکلهای کارگری حتی شوراهای اسلامی کار که خود دولت ایران آن را تنها تشکل قانونی کارگران می داند نمی دهد در شرکت ایرانخودرو که بیش از سی هزار نفر در آن شاغل هستیم از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم می باشیم حدود بیست وپنج سال است که ما کارگران ایران هیچ گونه تشکل کارگری نداریم. کارفرما با کمک وزارت کاردر روز انتخابات کارشکنی می کنند (حتی شما می توانید از خانه کارگریها بپرسید).ایجاد هرگونه تشکل کارگری در ایران ممنوع است عضویت در تشکلهای کارگری جرم محسوب میشود اگر کسانی مبادرت به ایجاد هر گونه تشکل کارگری بنمایند بلافاصله دستگیر و محاکمه و از کار اخراج می شوند از ورود آنان به سرکار جلوگیری می شود . روز انتخابات را به طرق مختلف لغو می کنندچون ما کارگران هیچگونه تشکل کارگری نداریم بس هیچ نماینده کارگری نداریم ما از شما شرکت کنندگان محترم می خواهیم که هیات شرکت کننده از طرف ایران را به عنوان نمایندگان ما کارگران نپذیرید.

حضارو شرکت کنندگان محترم
داشتن تشکل آزاد کارگری حق ما است ما دوست داریم هر تشکلی که می خواهیم ایجاد کنیم .ما کارگران می خواهیم طبق مقاوله نامهای سازمان جهانی کاررفتارکنیم ولی مقامات ایران چنین حقی را به ما نمی دهند. تشکیل مجمع عمومی کارگران بدون اجازه وزارت کار ایران ممنوع می باشد اگر بخواهیم خودمان اقدام به تشکیل مجمع عمومی کنیم بلا فاصله از کار اخراج می شویم وزارت کار ایران تشکلهای کارگری به غیر ازتشکلهای دولتی را به رسمیت نمی شناسد. ما کارگران دوست نداریم در تشکلهای دولتی شرکت کنیم ما دوست نداریم در تشکلی شرکت کنیم که یک عضو اصلی آن کارفرما می باشدما شما حضار را به مطالعه آیین نامه شوراهای اسلامی کار که توسط دولت ایران تدوین شده ووزارت کار ملزم به اجرای آن می باشد.جلب می کنیم وزارت کار ایران هیچ کدام از مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را قبول ندارد بس دولتی که مقاولع نامه های سازمان جهانی کار را قبول ندارد حق ندارد عضو آن سازمان باشد.

ما کارگران ایران هیچگونه امنیت شغلی ندا ریم ما در کارهای که ماهیت دائم دارند به طور موقت و روز مزد مشغول به کارهستیم. ما کارگران را وادار می کنند که قرارداد سفید امضاء کنیم هر وقت که کار فرما می خواهد ما را بیرون می کند ما کارگران موقت از شمول بیمه های بیکاری خارج هستیم این کار تجاوز آشکار به حقوق مسلم ما کارگران است ماکارگران از داشتن هر گونه حق اعتصاب حق اعتراض محروم هستیم.ما کارگران ایران حق برگزاری آزاد مراسم روز جهانی کارگر نداریم شرکت کنندگان درروز جهانی کارگر دستگیر و محاکمه می شوند. در کدام بند مقاوله نامه های سازمان جهانی کار شرکت در مراسم روز جهانی کارگر جرم محسوب می شود.ما کارگران ایران حقوق زیر فقر دریافت می کنیم برای گزران زندگی روزانه با اجبار 11 ساعت کار می کنیم در اثر فشار کار دو نفر از همکاران خود به نام پیمان رضی لو و امید اولادی جان خودرا از دست داده اندروز های جمعه سرکار حاضر می شویم اگر اعتراض کنیم به جرم اخلال در کار دستگیر و اخراج می شویم. پرویز سالاروند به همین جرم و دستگیر و اخراج شده است . وقتی که تمام دنیا به این حرکت اعتراض کردند آزاد و لی شرایط بازگشت او را شرکت در یک شوی تلویزیونی اعلام می کنند. این عمل غیر انسانی اقرار از یک کارگربدون حضور وکیل و وادار کردن وی برای جرم مرتکب نشده رعایت کدام حقوق جهانی است. کشته شدن دهها نفر از دوستان مادر حوادث کار از جمله فریدون گلستانی –صادق خانمیری –بهروز امینی –حبیب له کاظمی رعایت کدام استاند ارد ایمنی است.

حضار و شرکت کنندگان محترم
آیا موارداشاره شده تجاوز آشکار به حقوق ما کارگران نمی باشد پس چرا سازمان جهانی کار به جای ملزم کردن ایران به اجرای این موارد ایران را از لیست! نقص کنند کنندگان حقوق کارگران خارج می کند بلکه اعلام می کند که ایران طبق استانداردهای جهانی کار رفتار می کند. ما کارگران ایران این حرکت سازمان جهانی کار را محکوم کرده واز شما شرکت کنند گان محترم می خواهیم که عضویت وزارت کار ایران را به علت عدم رعایت استانداردهای کار وبه علت عدم اجرای مقاوله نامه های سازمان چهانی کا رودست آویز قراردادن حقوق ما کارگران لغو کنید.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com