جمعی از کارگران ایران خودرو

قطعنامه کارگران شرکت ایران خودرو درباره اعتصاب ٢٥ تیر ماه


اول مرداد ماه هشتاد و چهار


کارگران شرکت ایران خودروامروز بیست و پنجم تیر ماه به مناسبت سالروز سازمان تامین اجتماعی دست از کار کشیدند. خبرهای همکارانمان از قسمتهای مختلف شرکت حاکی از اعتصاب گسترده کارگران بود. اعتصاب از قسمت مونتاژ پزو که اکثر کارگران ان را کارگران رسمی و قراردادی تشکیل می دهد آغاز شد و به دنبال آن کارگران بخشهای دیگر شرکت نیز به اعتصابیون پیوستند به طوریکه در ساعت حدود ١١ صبح خطوط تولید در سالن شاتل کاملا متوقف شده بود با وجود هجوم حراستیها کارگران به هر عنوان شده دست به اعتصاب زدند و در پایان امروز قطعنامه به دین شرح از سوی کارگران ایران صادر شد.

ما کارگران ایران خودروهمبستگی خودرا با کارگران سراسر ایران جهت مبارزه علیه عدم افزایش دستمزدها اعلام می کنیم.و اعلام می داریم:

١- ماکارگران بخشنامه ضد کارگری شورای عالی کار را محکوم کرده وحضور نماینده خانه کارگر را در شورای عالی کار غیر قانونی می دانیم و معتقد هستیم تا زمانی که ترکیب شورای عالی کار بدون حضور نماینده واقعی کارگران تشکیل شود هیچگونه تغییری در سیاستهای آن به نفع ما کارگران بوجود نخواهد آمد. ما خواستار تغییر ترکیب شورای عالی کار با حضور نمایندگان واقعی کارگران می باشیم.

٢- ما دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار را برای اداره زندگی یک خانواده کارگری نا کافی دانسته و خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم موجود در جامعه که حداقل آن ٤٥٠٠٠٠ تومان می باشد، هستیم.

٣- ما وجود قرار دادهای موقت که تداعی برده داری نوین می باشد را باعث ناامنی شغلی و باعث تفرقه میان طبقه کارگر و کم کردن از قدرت چانه زنی ما کارگران برای مبارزه برای یک زندگی بهتر است یک لکه ننگ در دامن طبقه کارگر دانسته و خواهان لغو واستخدام تمام کارگران قرادادی هستیم.

٤- شرکتهای پیمانکاری همچون یک زالو مفت و مجانی از دستمزد ما ارتزاق می کنند و هیچ نقشی در تولید ندارند ما خواهان برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری و استخدام تمام کارگران آنان در شرکت هستیم.

٥- ما کارشکنى ها و دست انداختن کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگان را محکوم کرده و خواهان بازنشستگی فوری تمام کارگران شاغل با بیست سال کار در سالنها بدون هیچگونه قید و شرط هستیم.

٦- ما خواهان اجرای قانون بازنشستگی کارگران با احتساب سربازی وپرداخت سهم کارگر توسط دولت می باشیم.

٧- ما هرگونه تجاوز به امنیت شغلی و اخراج کارگران به خصوص کارگران خطوط پیکان را شدیدا محکوم کرده و خواهان بازگشت کارگران اخراجی خط ریخته گری می باشیم.

٨- ما از مبارزه کارگران ایران خودرو دیزل برای بازگشت کارگران اخراجی پشتیبانی کرده واخراج وبیکار سازی کارگران را تحت هر عنوانی محکوم می کنیم.

٩- ما ضمن گرامی داشت یاد تمام کارگران جانباخته که جان خود را در اثر ناامنی محیط کار از دست داده خواهان بر قراری محیط امن و سالم برای ادامه زندگی خود می باشیم.

١٠- ما از مبارزه بر حق تمام کارگران ایران برای افزایش دستمزدها ومقاومت در مقابل بیکار سازیها و تلاش برای ایجاد تشکلهای کارگری اعلام حمایت می کنیم.

جمعی از کارگران ایران خودرو
بیست وپنجم تیر ماه هشتا دو چهار
IKCOKAR@YAHOO.COM