اتحاد و همبستگی رمز پيروزی است

کارگران ايران خودرو


٢٢ ارديبهشت ١٣٨٣


دوستان و همکاران ارجمند

هفته گذشته طبقه کارگر ايران در يک کارزار و همبستگی جهانی توانست در سايه اتحاد و مبارزه مداوم به يک پيروزی بزرگ نائل آيد.

بازگشت همکاران اخراجی به سر کار خويش، که به دليل اعتراض به عدم پرداخت حق شيفت شبکاری که در دی ماه سال گذشته منجر به اعتصاب شده بود و به ناحق از کار اخراج شده بودند، موجی از شادی در ميان کارگران اين واحد و کارگران ساير واحدها که دلشان برای بازگشت آن ها می تپيد به وجود آورد. بی شک ما اين پيروزی را مديون تمام کارگران و تمام کسانی هستيم که در اين کارزا با ما همراه شدند و لحظه ای ما را تنها نگذاشتند. اکنون در می يآبيم که با آگاهی می توان بر هر تاريکی پيروزی شد. ما دريافتيم که با اتحاد می توان بر هر قدرتی پيروز شد. ما متحد شديم و در يک صف با وجود کمترين امکانات توانستيم صدای خودمان را به گوش همگان برسانيم. ما پيروز شديم، چون توانستيم همبستگی جهانی را با خود همراه کنيم. ما اکنون تنها نيستيم بلکه به دريای بيکران طبقه کارگر جهان پيوسته ايم.

در روز جهانی کارگر، در تمام مراسم های کارگری، نام کارگر ايران خودرو بود که چون نگينی در تاريکی می درخشيد. نامه ما به خانم آنا نايب رئيس اتحاديه کارگران آزاد جهان، طبقه کارگر ايران را از جا کند. همه فهميدند ما دست بردار نيستيم. در تمام مراسم های روز جهانی کارگر از بازگشت کارگران اخراجی ايران خودرو حمايت شد و اين دست آورد بزرگ بی شک در اثر مبارزه آگاهانه ما کارگران ايران خودرو بود که لحظه ای همکاران خود را تنها نگذاشتيم و با ايمان به پيروزی، صدای خود را به گوش همه دنيا رسانديم و در اين راه پشتيبانی تمام محافل کارگری را با خود همراه ساختيم.

ما اکنون از تمامی کسانی که در اين مدت ما را تنها نگذاشتند و با راه انداختن کمپين های مختلف از ما پشتيبانی کردند تشکر می کنيم.

ما از تمام کارگران سراسر جهان و سازمان های کارگری بین المللی و از تمام شخصيت های کارگری که از ما پشتيبانی کردند تشکر می کنيم.

ما از خانم آنا بيوندی نائب رئيس کنفدراسيون اتحاديه کارگران آزاد جهان که صدای به حق ما را شنيدند و آن را به گوش تمام دنيا رساندند صميمانه تشکر می کنيم و از ايشان می خواهيم در راه تشکيل تشکل های کارگری که تنها سلاح ما در مبارزه با جهان سرمايه است، ما را تنها نگذاشته و ياری مان کنند. ما برای انحلال شرکت های پيمان کاری و لغو قراردادهای موقت مبارزه خواهيم کرد. ما برای ايجاد تشکل خودمان لحظه ای درنگ نخواهيم کرد. ايمان داريم در اين راه ديگران نيز کمک مان خواهند کرد، چون... ما ديگر تنها نيستيم.

کارگران ايران خودرو

 22/2/83


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com