جمعی از کارگران ایران خو رو:

اعلام پشتیبانی کارگران شرکت ایران خودرو از کارگران شرکت واحد


پنجم مرداد ماه هشتاد و چهار


کارگران شرکت ایران خودرو از مبارزه کارگران شرکت واحد برای داشتن سندیکا اعلام پشتیبانی کردندواخراج کارگران این شرکت را تحت هر عنوانی محکوم و خواهان بازگشت آنان به سرکار شدند .

دوستان و همکاران گرامی

داشتن تشکل و ایجاد تشکل حق کارگران می باشد طبق مقاوله نامه های سازمان جهانی کار هیچکسی نمی تواند کارگران را از ایجاد تشکلهای دلخواه خود باز بدارد ویا کارگران وادار کنند عضو تشکلی شوند که آن را مغایر با اهداف خود می دانند کارگران شرکت واحد که می دیدند شورای اسلامی کار شرکت واحد در راستای خواست کارگران حرکت نمی کند برای رسیدن به خواستهای خود داشتن تشکل مستقل از دولت را تنها راه چاره خود می دیدند برای همین اقدام به ایجاد سندیکا کرده اند.

همکاران گرامی

سندیکای کارگران شرکت واحد با هجوم عوامل سرمایه داران روبرو شد آنهای که می دانستند با وجودتشکیل سندیکا دیگر جای برای آنها در بین کارگران نخواهد ماند نا جوانمردانه به محل سندیکا یورش بردند و خسارات سنگین جانی و مالی به کارگران شرکت واحد وارد کردند.

متاسفانه طراحان این حملات کسانی بودند که هرروز سنگ دفاع از کارگران را به سینه می زدند ولی برای ما کارگران روشن شد که ماهیت آنها غیر از این است که هر روز از بلند گوهای تبلیغاتی راه می انداختند.

خانه کار گر اولین ارگانی بود حتی قبل از نیروهای انتظامی به کارگران یورش بردند و وزارت کار نیز که داعیه عضویت در سازمانی جهانی کاررا یدک می کشد ثابت کرد ه است ! احترام به قانون و رعایت آن برای آنان پشیزی ارزش ندارد.و همصدا با چماق بدستان تشکیل سندیکای شرکت واحد را غیر قانونی اعلام کردند .

دوستان و همکاران گرامی

کارگران شرکت واحد که یکی از زحمتکشترین قشر طبقه کارگر می باشند وما هر روز شاهد کار سخت آنان در این گرمای کشنده در ترافیک شهر تهران می باشیم به مبارزه خود برای ایجاد تشکل مستقل ادامه داده و با همه فشارهای بیرونی وداخلی تسلیم نشدند و سندیکای خودرا تشکیل دادند ولی حامیان سرمایه دهها نفر از این کارگران شریف از کار اخراج کرده اند تا از این طریق آنان را به تسلیم وادارند .

همکاران گرامی

امروز زندگی با این دستمزدها و با این تورم حتی با کار کردن سخت است چه برسد به اینکه از کار اخراج شوی و هیچگونه در آمدی هم نداشته باشی . آنوقت تا کی می توانی مقاومت کنی .

پیروزی کارگران شرکت واحد در گروه حمایت و همبستگی ما کارگران است وظیفه ما کارگران است که امروز به یاری کارگران اخراجی و به خصوص کارگران شرکت واحد بشتابیم .و مطمئین باشیم اگر ما کارگران یکی باشیم اگر ما به کمک هم بشتابیم نیروی همبسته ما هر قدرتی رابه تسلیم وا خواهد داشت وبرای همین دراین راستا ما ما جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو پشتیبانی خود را از کارگران شرکت واحد اعلام کرده و اخراج کارگران آن شرکت را تحت هر عنوانی محکوم می کنیم و خواهان بازگشت فوری آنان به سرکارمی باشیم واز شما دوستان و همکاران گرامی می خواهیم به هر طریقی که می توانید به کمک دوستان کارگر شرکت واحد بشتابید و کمکهای هر چند نا چیز خود را از این دوستان دریغ نکنید .

امروز همبستگی طبقه کارگر ضامن پیروزی کارگران می باشد پیروزی کارگران شرکت واحد یک پیروزی برای همه کارگران ایران خواهد بود کارگران شرکت واحد این طلایه داران مبارزه علیه ستم طبقاتی علیه مافیای سرمایه تنها نگذاریم .

زنده باد همبستگی کارگری

پیروز باد مبارزه کارگران شرکت واحد

جمعی از کارگران ایران خودرو