فشار کار از کارگران ایران خودرو قربانی گرفت

اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی
به مناسبت فاجعه خونین ایران خودرو

دی ١٣٨٩- ژانویه ٢٠١١


کشته و مجروح شدن دهها نفر از کارگران ایران خودرو در سه شنبه شب، پنجم بهمن 89، خشم کارگران را برانگیخت و کارگران شیفت شب با سردادن شعارهایی علیه مدیریت و مقامات حکومتی از شروع بکار خودداری کردند. این حادثه هنگامی رویداد که یک تریلر باری به صف کارگرانی برخورد کرد که در ساعت یازده و نیم شب برای کار در شیفت شب وارد کارخانه می شدند. رژیم اسلامی شبانه با ارسال اوباش بسیجی و حزب الله کوشید تا با ضرب و شتم و دستگیری کارگران آنها را واردار به کار کند و از درز خبر کشتار کارگران جلوگیری کند. اما نه تنها کارگران شیفت شب کار نکردند و به اعتراضات خود ادامه دادند بلکه کارگران شیفت صبح و عصر روز چهارشنبه نیز به اعتراضات و اعتصاب کارگران شیف شب پیوستند.

کارخانه ایران خودرو طی دو دهه اخیر یکی از خطرناکترین مراکز کار ایران بوده است. فعالین جنبش کارگری بارها درباره عواقب شدت کار برای جان کارگران هشدار داده بودند و پاسخی جز اخراج، دستگیری و شکنجه نگرفتند. علت این فاجعه خونین شدت کار طاقت فرسایی است که هرگونه مقررات ایمنی کار، تعطیلی و اوقات فراغت کارگران به نفع آن کنار گذاشته شده و مسئولیت آن با مدیران کارخانه و مقامات رژیم است. ما خواهان تشکیل یک هیات از معتمدان کارگری برای بررسی دقیق این واقعه مرگبار، انتشار علنی گزارش آن، مجازات تمامی مسببین آن و پرداخت غرامت سنگین به بازماندگان کارگران هستیم.

ما با خانواده و بازماندگان کارگرانی که در این فاجعه جان خود را از دست دادند و با کارگران ایران خودرو همدردی می کنیم و به آنها تسلیت می گوئیم.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

هفتم بهمن 1389


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com