مدير كل محترم سازمان بين المللى كار جناب آقاى خوان سوماويا

جمعی از کارگران ایران خودرو
IKCOKAR@YAHOO.COM


خرداد ١٣٨٤- ژوئن ٢٠٠٥


بر اساس اعلام رسا نه ها در اجلاس ( مجمع عمومي ) آن سازمان كه از تاريخ 30 مه تا 16 ژوئن در ژنو برگزار مي شود. متاسفانه باز هم كساني به عنوان نمايندگان طبقه كارگر ايران شركت مي كنند كه در هيچ انتخابات دموكراتيكي به عنوان نماينده برگزيده نشده اند.

بدين وسيله ، ما کارگران ایران خودرو یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی با بیش از سی هزار کارگر اعلام مي كنيم اين شركت كنندگان نمايندگان واقعي ما كارگران در ايران نبوده و اعتراض شديد خود را نسبت به پذيرش اين افراد براي حضور در جلسات سازمان بين المللي كار اعلام مي كنيم.

جناب آقای دبیر کل همانگونه که می دانید ما کارگران شرکت اتومبیل سازی ایران خودروبا بیش از سی هزار کارگر شاغل در این مجموعه بزرگ تولیدی به علت ممنوعیت ایجاد هر گونه تشکل های کارگری از داشتن هر گونه نمایند ه کارگری محروم هستیم و هیچ کسی را به عنوان نماینده خود نداریم در نتیجه هیات شرکت کننده ایرانی نماینده ما کارگران نبوده بلکه وابسته به تشکیلات خانه کارگر می باشن! ;د که نه تنها نماینده ما کارگران نیستنند بلکه یک تشکل دولتی و کارفرمائی بوده و در تقابل با ما کارگران قرار دارند. خانه کارگر یک تشکل دولتی و کار فرمائی می باشد چون در اساسنامه آن شرایطی وجود دارد که همه کارگران نمی توانند در آن شرکت و یا عضوء شوند .یکی از شرایط انتخابات تشکیل شوراهای اسلامی کار ابتدا تشکیل هیئتهای تشخیص صلاحیت که نماینده کارفرما و چند نفر از افراد مورد اعتماد دولت در آن عضویت دارند می باشند که مغایر با تمام کنوانسیونهای جهانی کار و حقوق بشردر مورد عضویت کارگران در تشکلهای خود می باشند ما توجه جنابعالی را به آیین نامه تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوبه هئیت دولت ایران چلب می کنیم که حتی یک مورد آن طبق موازین جهانی کارحقوق بشر نمی باشد چون طبق آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار نفرات انتخابی در شوراهای اسلامی کار ابتدا باید توسط وزارت کار (نماینده دولت) و کار فرما تشخیص صلاحیت شوند و اگر شرایط لازم که در اساسنامه آن آمده است را داشته باشند می توانند نماینده کارگران شوندو در نتیجه تمام نمایندگان شوراهای اسلامی کار جزء نفرات تائید شده دولت و کار فرما می باشند و در نهایت خانه کارگر به عنوان تشکل اصلی شوراهای اسلامی کار یک تشکیل صدرصد دولتی بودهو نفرات آن نیز مورد تائید دولت می باشند و هیچ منافع مشترک با ما کارگران ندارند نمونه عملکرد این تشکل حضور دž! 5; شورای عالی کار وقبول تصویب دستمزدهای سال 84می باشد که مورد قبول ما کارگران نبوده و اعتراض تمام کارگران ایران به آن ادامه دارد.خانه کارگر مخالف ایجاد تشکلهای کارگری بوده و نمونه آن سازماندهی حمله به نمایندگان کارگران شرکت واحدو سندیکای آنان می باشدنمونه بعدی وادار کردن کارگران به حمایت از یک کاندیدای مشخص در انتخابات ریاست جمهوری ایران و توهین به کارگران معترض که در روز اول ماه می روز جهانی کارگر در استادیوم آزادی اجتماع کرده خواستار خواسته های مشخص خود از چمله حق اعتصاب حق اعتراض و اجتماع ایجاد تشکل های کارگری جدا از دولت خواستار انحلال شرکتهای پیمانکاری و لغو قرار دادهای وموقت و خواهان دستمزد عادلانه بالای خط فقر که چهارصدو پنجاه هزار تومان بودند می باشد در نتیجه ما کارگران ایران خودرو که یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی ایران هستیم این تشکل را نماینده خود ندانسته و خواهان اخراج آنان از این مجامع چهانی کار می باشیم.

جناب آقای دبیرکل

ما کارگران ایران خودرو به علت نداشتن حق تشکل نداشتن آزادی بیان آزادی اجتماعات حق اعتصاب نداشتن امنیت شغلی با وجود شرکتهای پیمانکاری و قرار دادهای موقت نداشتن امنیت جانی به علت رعایت نکردن استانداردهای ایمنی نداشتن رفاه اجتماعی نبودن بیمه های بیکاری با اخراجهای بی رویه وپایین بودن دستمزدهای خود و بی توجهی وزارت کار د! ر مقابل این خواستهای انسانی ما و همراهی وزارت کار با کار فرمایان خواهان لغو کرسی وزارت کار ایران در سازمان جهانی کار می باشیم


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com