تکذيب نامه يدى عزيزى


اول آبان ١٣٨٣ - ٢٢ اکتبر ٢٠٠٤


امروز جمعه مطلع شدم که ديروز در سايت پيک ايران يک نامه از طرف تعدادى از فعالين جنبش کارگرى به آقاى گاى رايدر دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه هاى بين المللى آزاد کارگرى درج شده است و نام من نيز (يدى عزيزى اتحاديه صنعتگر) در آن قرار دارد. من هرگونه ربط خود را با اين نامه تکذيب مى کنم. بدليل مشکلات کامپيوترى من اين تکذيب نامه را در شرايطى مى نويسم که حتى هنوز اين نامه را نديده ام و از محتواى آن تلفنى مطلع شده ام. طبعا دست اندرکاران تهيه نامه مذکور تکذيب نامه من را به اطلاع آقاى گاى رايدر خواهند رساند.

يدى عزيزى

اول آبان ١٣٨٣ - ٢٢ اکتبر ٢٠٠٤