زنانی که قرار است وزرای کابینه احمدی نژاد شوند

بنفشه کمالی

شهریور ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩


احمدی نژاد اسا می سه زن را برای کابینه جدید خود درمقام پست وزارت پیشنهاد کرده است زنانی که سابقه بسیار ننگین و سیاهی مثل (بالاپوش سیا هشان )را با خود حمل می کنندو درعملکردو نقطه نظرات همانطور که انتظار میرفت به شدت ارتجاعی، ضدزن و موافق تبعیض جنسی برعلیه طبقات پائین و مردم زحمتکش می باشند. شناخته شده ترین اسم در بین این زنان پیشنهاد شده خانم مرضیه وحید دستجردی است که برای پست وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.

سابقه سیاه او به سالهای دهه 60 بر میگردد.او درسالهای دهه 60وکشتار زندانیان سیاسی پزشک زندان زنان بودو یکی ازمعتمدین مقامات وزارت اطلاعات ومورداعتماد مطلق مسئولین زندا نهابود .بطوری که هروقت که مایل بود بدون مامور وهمیشه اجازه داشت در زندان رفت و امد کند وبه عنوان پزشک قانونی مهر تائیدش بر پای بسیاری ازبرگه های دختران مورد تجاوز قرار گرفته امده است که اگر زمانی این قربا نیان تصمیم به شکایت گرفتند،پرونده انان با مهر این پزشک(مرضیه و حید دستگردی)مبنی بر رد هر گونه تجاوز و ادعای باکره بودن این دختران در زمان دستگیری بی اعتبار و با طل اعلام شود."به نقل از خبرنامه خیابان".

این همدست شکنجه گران حتی تخصص وحرفه پزشکی خودرا درجهت پرده پوشی اعمال شنیع جنایتکاران به کار می گرفته است و با و جود اینکه می دانست که دختران نو جوان زندانی مورد تجاوزبازجویان و ما مورین در زندانها قرارمی گرفتند به دروغ برگه های عدم تجاوز جنسی را صادر میکرد.بیشرمی غیر قابل تصوری که برای هیچ انسان با وجدانی قابل تصور نیست.از کارهای دیگرارتجاعی او در زمان نمایندگی در مجلس این بود که طرحهای ارتجاعی و تبعیضی به مجلس پیشنهاد داده، منجمله 1-تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه ها2-کاهش سهمیه زنان در دانشگاه ها.3-قائل شدن حق ازدواج مجدد برای مردان و احقاق این حق بدون اجازه همسرانشان.4-محدودیت بیش از بیش زنان در حق طلاق و سرپرستی فرزندان.

او در ضمن مخالف طرح پیوستن ایران به "کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان "بود و با عضویت ایران در این ارگان وابسته به سازمان ملل مخالفت کرده( با وجود اینکه این معا هده فقط روی کاغذ می باشدو عملا در مورد زنان بسیاری در کشورهای امضاء کنندۀقرارداد، تبعیض جنسی اعمال میشودو هیچ تو همی در ماهیت سازمان ملل و اینکه این ارگان در جهت اجرای منافع دول امپریالیستی و سر مایه داران استثمار گر حرکت و عمل میکند و از جانب نویسنده هیچ تو همی به این ارگان وجود ندارد) ولی با این حال خانم مرضیه و حید دستجردی موضع مخالفت با عدم از بین بردن تبعیض با این معاهده و عضویت ایران در این کنوانسیون مخا لفت ورزید. به جز ایران چند کشور دیگرمثل سودان،سومالی،تونگاه ،نا ئورو، با لائو این قرارداد را امضاء نکرده اند و اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل این قرارداد را امضاء کرده اند.این یک معاهده بین المللی است که مهمترین معاهده سازمان ملل در مورد تبعیض جنسی است و تبعیض جنسی را چنین توصیف میکند"قائل شدن به هر گونه تمایز،استثناء یا محدودیت (محرومیت)بر مبنای جنسیت در زمینه های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،مدنی،فرهنگی و هر زمینه دیگری"ایشان انچنان طرفدار تبعیض جنسی هستند که حتی با این معا هده اشکارا مخا لفت ورزیده است.

مرضیه دستجردی در ضمن از طرف احمدی نژادبه عضویت هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان انتخاب شده است .این هیئت نیز از ارتجاعی ترین افراد تشکیل شده و چند ایت الله نیز از طرف فقهای حوزه علمیه قم هم دران عضویت دارند. این هیئت تصمیم می گیرد که کدام جوان نخبه می باشد ولایق گرفتن کمک برای ترقی میباشد.طبیعی است که ازنقطه نظر این هیئت با این ترکیب ارتجاعی و ضد انقلا بی چه کسانی از نظر انان نخبه محسوب می شوند.

در ضمن خانم مرضیه دستجردی عضو کمیته شورای اخلاق در پژوهش های علمی است که تعین میکند که معیارهای اخلاقی در پژوهش های علمی چه باید باشدو اگر استادی در زمینه اخلاق از معیار های اسلامی دور شد و انها را رعایت نکرد او رابه اشد مجا زات محکوم کنند.

کاندید بعدی خانم فاطمه قراجلو می باشد که ایشان در زمان جنگ پرستارداوطلب سپاه پاسداران و زندانبان بندزنان زندان اوین،مسئول بسیج دانشجوئی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج.مسئول بسیج دانشجوئی خواهران استان تهران.عضویت افتخاری در سپاه پا سداران، این نهاد سر کوب و بااعتقاد خالص به عضویت این ارگان در امده وبه خاطر اعتقاد راسخ وعقیده به عملکرد سرکوب مردم توسط این نهاد،سپاه پاسداران منفور را تا ئید کامل وبا عضویت در این ارگان سر کوبگران ضد کارگر، زن ، دانشجو و ملیتهای تحت ستم به انان به عنوان پا سدار خدمت میکرده است.

در زمان نمایندگی خانم قراجلو برای رفع به نظرایشان"معضل زنان فاحشه"پیشنهاد خانم عشرت شایق نماینده مجلس شورا ی اسلامی را مبنی بر اعدام زنان روسپی برای حل این معضل راپسندیده بود و او هم معتقد بود که برای رفع این معضل باید زنان روسپی را اعدام کرد ، خانم قراجلو گفته بود" طرح را میپسندم(اعدام زنان روسپی)ولی هیاهوی پیرامون این مسئله را نمی پسندم".واقعا این جنا یتکاران حتی ذره ای انسانیت و شرف ندارندوزنانی که از فقر و نا چاری مجبوربه روی اوردن به فحشأشده اند را حاضرند اعدام کنند. هر اندازه که این نیر وهای ارتجاعی از مردم بی گناه جامعه خون بریزند باز هم عطش انان برای کشتار و ازار و شکنجه انسانهای طبقات پائین جامعه سیری ناپذیر میباشد.

در ضمن خانم قراجلو در گفتگویی با یک روزنامه مطرح کرده بود "که اگر زنان فرق رفتار در محل کار و کافی شاپ را ندانند سر انجامشان به روسپیگری می کشد به همین دلیل است که ما نسبت به جدایی زنان و مر دان در در محل کار و ادارات مصر هستیم."

این وزیر اینده تا مغز استخوان متحجر و ضد زن می باشد.او همچنین گفته است که من "موافق طرح سهمیه بندی جنسی در کنکور هستم،زیرا باید قداست جنسی در رشته های تحصیلی در نظر گرفته شود"اینها ترا وشات یک مغز ارتجاعی و تبعیض گر وعقب مانده می باشد.

این زنان مرتجع، ضد کارگر و زحمتکشان و ضد زن در جامعه و طرفدار تبعیض جنسی،بار دیگر این امر درست را ثابت می کند که مهم نیست که از چه جنسی باشی،مونث یا مذکر، مهم این است که در خدمت کدام طبقه ،سیاست وچه رژیمی بایدبود. دید گاه و عملکردهایت به چه امری کمک رسانی میکنند،امر سر کوب کارگران، زحمتکشان و زنان یا امر انقلاب و در کنار توده های زحمتکش، کارگر و زنان ایستادن و بسان هزاران کمونیست و انقلابی و مبارز که توسط این رژیم سر کوبگر با همۀ جنا هایش به خاک و خون افتادند و از مواضع خود در دفاع از توده های مردم عقب ننشستند.

موضع این زنان کاندید پست وزارت، خلاف ادعاها و نظرات انحرافی مشتی رفرمیست ،لیبرال و یک میلیون امضاء را که دفاع ازهر زنی را درهرپست و مقامی به دفاع از کارگران و زحمتکشان تر جیح میدهند، حتی اگر زنی باشد که در پیش برد اهداف و بر نامه های رژیم سر کوب نقش داشته باشد و در خدمت ان باشدبرای انان و درک انحرافی و رفر میستی شان، کافی است که جنسیت زن داشته باشی. مهم نیست در خدمت کدام طبقه باشی.

زنان پیشنهادی احمدی نژاد ،مثل زنان بیشمار دیگری که که به عنوان ملکه،پر نسس،رئیس جمهور، وزیر،سر مایه دار و نمایندۀ دولتهای بورژوازی و دیکتاتوری در خدمت طبقه حاکم که در راس ان دولت ضد کارگران و زحمتکشان قرار دارند میباشند و نشان می دهد که این زنان علیرغم جنسیت انان، اعتقادات و عملکرد و تلا ششان در جهت دفاع از طبقه حاکم می باشد و خود بخشی جدائی ناپذیر ازان طبقه ودولت مدافع ان بوده و حافظ منافع طبقه سر کوبگر میباشند.

از طرف دیگر احمدی نژاد و دولت ارتحاعییش و رژیم مدافع سر مایه داری-اسلامی در ایران با این پیشنهاد می خواهد که ژست مدرنیت و طر فداری از زنان رابه خود بگیرد و به جناح دیگرضد انقلاب(اصلاح طلبان) نشان دهد که ما هم می توانیم اصلاحات کنیم و زنان را در قدرت و تصمیم گیری ها شریک نمائیم .در ضمن به جامعه معترض بگوید که ما هم طرفدار زنان هستیم .غافل از اینکه توده های مردم کم کم به فریب های این چنینی این ارتجاعیون ازهر دسته و جناح واقف هستند و گول این تر فند های رنگ و رو رفته جا نیان حامی سرمایه و ضد کارگر را چه در لباس زنانه چه در لباس مردانه را از جانب هر جناحی که باشد نمی خورند. زیرا که تو ده های تحت ستم به ماهیت ارتجاعی و ضد کارگر و ضد زن بودن هر دو جناح پی برده اند .

دیری نخواهد پائید که هر دو جناح را به زباله دانی تاریخ پر تاب خواهند کرد.رژیم و تشکیل دهندگان دولت ان تک تک چه زن و مرد ارتجاعی و ضد کار گر و زحمتکش و زن میباشند .کارگران و زحمتکشان و زنان به هیچ وجه فریب حقه های تازه انان رانخواهند خورد.

تمامی جناح های رژیم جمهوری اسلامی به یک اندازه ضد کارگر،ضد انقلاب،ضد خلقهای تحت ستم و ضد زن هستند.نباید فریب شعارهای پوچ و تو خالی هیچ کدام از جناحهای حاکمیت را خورد.

بنفشه کمالی

2009.8.28

http://shadochdt.wordpress.com

banafshekamali@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com