زنده باد مراسم مستقل روز کارگر

رضا مقدم


به نقل از نشريه بارو شماره ٧، ارديبهشت ١٣٨١- آوريل ٢٠٠٢


برسميت شناختن اول مه بعنوان روز کارگر، تعطيل بودن آن و حق کارگران براى برگزارى مراسم مستقل خود در اين روز هميشه موضوع مبارزه کارگران هم با رژيم شاه و هم با رژيم اسلامى بوده است. جمهورى اسلامى همواره عليه اول ماه مه، روز جهانى کارگران بوده اما مبارزات کارگران اين رژيم را گام به گام عقب رانده است. رژيم اسلامى ابتدا روزى را بعنوان روز کارگر برسميت نشناخت. پس از آنکه با اعتراضات و نارضايتى وسيع کارگران روبرو شد تلاش کرد تا روزى بجز ١١ ارديبهشت را بعنوان روز کارگر تعيين کند، چنانچه در مورد روز زن چنين کرد. کارگران به اين حد از عقب نشينى رژيم اسلامى که تنها يک روز را بعنوان روز کارگر را برسميت بشناسد رضايت ندادند و نه تنها رژيم را وادار کردند تا ١١ ارديبهشت را که روز جهانى کارگر است بعنوان روز کارگر برسميت بشناسد بلکه با ادامه مبارزه کارگران رژيم اسلامى ناچار شد تا روز کارگر را تعطيل کند.

از آن پس مبارزه کارگران با رژيم اسلامى بر سر اول ماه حول تحريم مراسم شوراهاى اسلامى و حق کارگران براى برگزارى مراسم مستقل خود جريان دارد و تا کارگران به اين حق جهانى خود دست نيابند اين مبارزه ادامه خواهد يافت.

طى همه اين سالها، نه رژيم شاه و نه رژيم اسلامى نتوانستند مانع کارگران براى برگزارى مراسم مستقل خود در اول ماه مه شوند. در بدترين حالت، اختناق و ديکتاتورى حاکم تنها توانسته کارگران را وادار کند تا مراسم روز کارگر را مخفيانه و به اين اعتبار محدود تر برگزار کنند. در همه اين سالها، کارگران وسيعا مراسم دولتى را تحريم کرده اند؛ و با توجه به قدرت خود و تناسب قواى موجود در هر کارخانه و محل کار، در هر شهر و يا در هر منطقه کارگران مراسم مستقل خود را برپا کرده اند. امسال نيز مسئله روز کارگر تحريم مراسم شوراهاى اسلامى و برگزارى مراسم مستقل توسط خود کارگران است. امسال با توجه به مبارزات کارگران در سالهاى اخير و گسترش آنها به بيرون از کارخانه و محل کار, و از جمله در مقابل مجلس، کارگران براى برگزارى مراسم مستقل روز کارگر از موقعيت بهترى برخوردار هستند. فعالين جنبش کارگرى با وجود تنوع نظرات و گرايشات سياسى که به آن تعلق دارند به همراه توده هاى وسيع کارگر همين دو خواست عمومى را براى اول ماه مه دارند. هيچ درجه از اختلاف نظر سياسى و هيچ درجه از اختلاف نظر بر سر شعار ها و مطالباتى که معمولا در روز کارگر مطرح ميشود نبايد کوچکترين مانعى بر سر همکارى و اتحاد همه براى تحريم مراسم فرمايشى شوراهاى اسلامى و برگزارى مراسم مستقل خود کارگران در روز کارگر بشود.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com