اطلاعيه پايانى کنفرانس دوم اتحاد سوسياليستى کارگرى

به نقل از نشريه بارو شماره ١٠ و ١١، مرداد و شهريور ١٣٨١ - ژوئيه و اوت ٢٠٠٢


دومين کنفرانس سراسرى اتحاد سوسياليستى کارگرى از ٢٢ تا ٢٦ ماه جولاى ٢٠٠٢ برگزارشد. در کنفرانس دوم علاوه بر اعضا عده اى نيزبعنوان مهمان شرکت داشتند.

کنفرانس با يک دقيقه سکوت براى جانباختگان راه سوسياليسم کار خود را شروع نمودبا انتخاب هيئت رئيسه و تصويب دستور کنفرانس ادامه يافت.

مهمترين مباحث کنفرانس عبارت بودند از: ارزيابى فعاليت يکسال گذشته و اولويتهاى دور آينده ، وضعيت سياسى ايران ، جهان ، وضعيت جنبش کارگرى ، چپ و جامعه . کنفرانس دوم با تاکيد دوباره به مباحث و نظرات تاکنونى اتحادسوسياليستى کارگرى توانست در زمينه هاى مختلف با بحث و تبادل نظر به پيشرفت سياستها و روشنترشدن مباحث دست يابد.

بعلت کمبود وقت کنفرانس توانست فقط به دو سمينار جانبى يکى در مورد جنبش کارگرى کردستان و ديگرى تئوريهاى روابط بين الملل بپردازد. کنفرانس بعد از بحث در مورد نقشه عمل ، آرايش تشکيلاتى يک شوراى مرکزى ١٣ نفره را انتخاب نمود.

شوراى مرکزى موظف شد تا آرايش مورد نياز آتى را در دستور کار بگذارد و در مورد وضعيت سياسى ايران ، وضعيت جنبش کارگرى و وضعيت چپ قطعنامه هاى لازم را تنظيم نمايد.

کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى

اوت ٢٠٠٢


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com