زند باد همبستگى جهانى کارگران

به نقل از نشريه بارو شماره ١٧، اسفند ١٣٨١- فروردين ١٣٨٢- آوريل ٢٠٠٣


اول ماه مه، روز اعلام ضديت طبقه جهانى کارگر عليه استثمار، در حالى فراميرسد که استثمارگران براى تقسيم دوباره جهان در مقابل هم صف آرائى کرده اند. اينان بجان هم افتاده‌اند تا از ثروتهاى طبيعى جهان و حاصل رنج تن و عرق پيشانى ما سهم بيشترى ببرند. عراق تجليگاه کشاکششان شده است. استثمارگران ميخواهند اين کشاکش را در متن بى اعتبار کردن آزادگى و برابرى طلبى سوسياليسم کارگرى و تحميل دموکراسى مورد نظرشان به پيش ببرند. ما در روز جهانيمان بايد بار دگر نقاط قوت و ضعف خود براى روياروئى با اين تهاجم را سبک سنگين کنيم.

ضديت با استثمار يک گرايش نمير و هميشه حاضر است. اين گرايش بعلت پراکندگى در غرب در جنبش «ضديت با سرمايه» حل شده است. اين جنبش در وجه غالب خود تنها با عوارض منفى گلوباليزاسيون مخالفت دارد و بس. آنها با «ضديت با استثمار» و برابرى طلبى سوسياليسم کارگرى بيگانه‌اند. تعين بخشيدن و متشکل کردن گرايش نميرمان يک وظيفه اساسى است. همين کار خود جنبش ضد سرمايه را هم راديکال و تقويت خواهد کرد. جنبش ضد جنگ اخير جوامعى را، که سالها در غير سياسى کردنشان کوشيده بودند، دوباره سياسى کرده است. استفاده از اين فضاى سياسى ميتواند در خدمت تقويت گرايشمان قرار گيرد. در دهکده جهانى امروز تقويت گرايشمان در غرب زمينه را براى توانمندى آن در بقيه نقاط جهان فراهم خواهد کرد.

در کشورهاى تحت سيطره اسلام گرايش ما در نهضت سياسى اسلامى حل شده است. اين نهضت ارتجاعى با اتخاذ تاکتيکهاى تروريستى و انتحار فردى زمينه را با شکست نهائى خود آماده کرده است. اين خود بالقوه بما امکان ميدهد تا نيرو و توان ربوده شده‌مان را به اندامهاى خود باز گردانيم.

در ايران و در کردستان نيز عدم تشکل، کار موقت، دستمزد کم، بيکارى و يا ترس از بيکارى طبقه ما را ضعيف کرده است. آنجا هم که طبقه‌مان دست به ايجاد تشکل زده است بعلت عدم آمادگى در برابر تشکلهاى مورد نظر جنبش اصلاحات، ضربه پذير شده اند. تحولات منطقه بدنبال جنگ آمريکا و انگليس عليه عراق در کوتاه مدت تاثيراتى منفى بر مبارزه ما کارگران خواهد گذاشت. اين تاثيرات در کردستان ممکن است مشهود تر باشد. اما همه اينها گذرا خواهند بود.

در اول مه کارگران پيشرو بار ديگر به طبقه‌مان يادآورى خواهند کرد که جنبش آزادگى و برابرى طلبى سوسياليست گرايشى دير پا و صاحب تجربه است. در دل کشاکشهاى جهانى شانس ما براى پيشروى به نسبت يکدهه قبل باز تر شده است. منتها همه اين امکانات بالقوه هستند و براى متحقق کردنشان کار آگاهانه، با برنامه، متشکل و بدور از خود فريبى لازم است.

روز جهانيمان مبارک باد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

٢٥ آوريل ٢٠٠٣ پنجم ارديبهشت ١٣٨٢


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com