پيام کميته خارج کشور اتحاد سوسياليستى کارگرى
بمناسبت روز کومه له


رفقا!

بيست و چهارمين سالگرد تاسيس سازمان کردستان حزب کمونيست ايران (کو مه له ) را به شما و همه کارگران وزحمتکشان و نيروهاى آزاديخواه کردستان و سراسر ايران تبريک مى گوييم.

در بيش از دو دهه ؛ نام کومه له با مبارزات کارگرى، اعتراضات عليه رژيم جنايتکار جمهورى اسلامى؛ مقابله بانفوذ خرافات و سنتهاى عقب مانده و ضد زن عجين شده است. در طول اين مدت هر حرکت کارگرى در کردستان مستقيم و غيرمستقيم به کومه له مربوط بوده و يا بآن نسبت داده شده است.

اهميت و جايگاه اجتماعى کومه له، نه تنها در کردستان ايران، بلکه حتى در کردستان عراق نيز بر کسى پوشيده نيست و اينها همه به بهاى جانفشانى هاى ارزشمند رفقاى تشکيلاتى و پيشمرگان انقلابى کومه له بدست آمده است.

رفقا:

امسال در شرايطى روز کومه له را گرامى ميداريم که اوضاع منطقه تحت تاثير سياست هاى جنگ طلبانه امپرياليسم آمريکا بسيار حساس است. شرايطى که ميتواند تاثير درازمدتى بر سرنوشت مردم منطقه، بخصوص مردم کارگر و زحمتکش کرد بگذارد. اين جنگ اساسا هدفى جز تحکيم هژمونى امپرياليسم آمريکا را در دستور خود ندارد. پيامدهاى جنگ احتمالى آمريکا بر عليه عراق و اشغال مستقيم آن و يا روى کار آوردن يک حامد کرزاى عراقى ديگر، ميتواند براى سالها جنبش هاى حق طلبانه مردمى در منطقه را تحت تاثير قراردهد. واضح است که کردستان ايران نيز بطور مستقيم و غير مستقيم در معرض اين تحولات قرار خواهد گرفت. بسيج و سازماندهى گرايش راديکال و سوسياليستى در کردستان که در کنارجنبش عظيم ضدجنگ درسطح جهان و بر عليه اهداف امپرياليستى آمريکا و رقباى اروپايى آن قرارگيرد، يکى از وظايف اصلى که در شرايط کنونى بيش از همه، نفوذ و نيروى اجتماعى کومه له را به مصاف مى طلبد.

رفقا:

عملکرد احزاب سنتى ناسيوناليستى که سرنوشت جنبش ملى کرد را به گردونه سياستهاى امپريالسيم جهانى گره زده اند، اگر با بسيج کارگران وزحمتکشان و نيروهاى سوسياليستى با آن مقابله نشود، بارديگر فاجعه سال ٩١ بشکل ديگرى تکرار ميگردد.

در سطح ايران، با هژمونى جنبش اصلاحات سياسى و غلبه گفتمان راست و ليبرالى برجنبشهاى اجتماعى از جمله جنبش دانشجويى و تا حدودى زنان، تلاش بورژوازى را براى کسب هژمونى بر جنبش کارگرى و جنبش مردم کرد مى بينيم، اين خود وظيفه سوسياليستها و نيروهاى کارگرى را در مقابله با اين گرايش وتقويت قطب سوسياليستى - کارگرى در جنبش کارگرى و جنبش مردم کرد، دو چندان ميسازد. عدم موفقيت تا به امروزى جنبش اصلاحات، بيشتر از هر مسئله ديگرى بدليل ناکام بودن در کسب هژمونى بر جنبش کارگرى و نيز بر جنبش مردم کردستان است.

در مقابل جنبش اصلاحات سياسى، تنها جنبشى ميتواند به مقابله برخيزد که گرايش سوسياليستى - کارگرى در آن دست بالا را داشته باشد، براى تقويت اين گرايش سوسياليستى و تداوم جنبش ضد سرمايه در کردستان، کومه له همچنان نقش سزاوار خود را دارا است، ما نيز به نوبه خود و براى تقويت گرايش راديکال سوسياليستى در ميان کارگران کردستان، در اين جنبش فعالانه خواهيم کوشيد.

کميته خارج کشور اتحاد سوسياليستى کارگرى

فوريه ٢٠٠٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com