اطلاعیه درباره
نامه به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
حولای ٢٠٠٨
ایجاد تشکل و اهداف روز کارگر
اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری بمناسبت اول ماه مه 2008
آپریل ٢٠٠٨
صدمین سالگرد ٨ مارس و استراتژی رهایی زنان
کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری
مارس ٢٠٠٨
هیچ درجه ای از دنائت و پستی نمیتواند کارگران را از مبارزه باز دارد!
کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری    فوريه ٢٠٠٨
با ٦ مارس روز اقدام جهانی برای آزادی فعالین کارگری در ایران همراه شویم!
کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری    فوريه ٢٠٠٨
با مبارزه متحدانه دانشجویان در بند راآزاد کنیم!
کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری    ١٢ فوريه ٢٠٠٨
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه گامی دیگر در ارتقاء جنبش کارگری    کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری اکتبر ٢٠٠٧-مهر ١٣٨٦
رژیم جمهوری اسلامی را با مبارزه متحدانه عقب رانده،    کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری - مرداد 1386، اوت 2007
همبستگى بين المللى كارگرى، دولتها و نهادهاى وابسته    اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران - مارچ ١٣٨٥
طبقهً کارگر، سیاست آمریکا، و پول    اطلاعیه اتحاد سوسیالیستی کارگری در موردمقالهً بهمن شفیق - مارچ ١٣٨٥
به مناسبت تیراندازی به کارگران گمرک بندر دیلم    اتحاد سوسیالیستی کارگری - آبان ١٣٨٥
کارگران واحد توانستند، کارگران ايران هم مى توانند    اتحاد سوسیالیستی کارگری - ارديبهشت ١٣٨٥
پيش بسوى افقى نو!    اتحاد سوسیالیستی کارگری - اسفند ١٣٨٤
زنده باد همبستگی جهانی جنبش کارگری   کمیته خارج اتحاد سوسیالیستی کارگری - ٢٤ بهمن ١٣٨٤
دفاع از کارگران، دفاع از تغییرات بنیادی است   اتحاد سوسیالیستی کارگری - ٢٠ بهمن ١٣٨٤
کارگران واحد کمر راست خواهند کرد    اتحاد سوسیالیستی کارگری - ١٠ بهمن ١٣٨٤
اعتصاب واحد، قلب تپنده تهران   اتحاد سوسیالیستی کارگری - ٧ بهمن ١٣٨٤
رهبران سنديکاى واحد فورا بايد آزاد شوند   اتحاد سوسیالیستی کارگری - ٢ دى ١٣٨٤
دو باره در باره محسن حکیمی    اتحاد سوسیالیستی کارگری - ٢٣ آذر ١٣٨٤
در باره رهنمود نادرست و مضر محسن حکيمى   کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری    ١٢ آذر ١٣٨٤
علیه حکم محکومیت دستگیرشدگان روز کارگر سقز   کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری    ٢١ آبان ١٣٨٤
اطلاعيه پايان كنفرانس‏ چهارم اتحاد سوسياليستى كارگرى  کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى   ٣٠ اوت ٢٠٠٥
درود به کردستان دلير  کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى   مرداد ١٣٨٤
انتخاباتى كه نياز به تحريم ندارد  کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى   خرداد ١٣٨٤
حمله و دستگيرى فعالين کارگرى موقوف!  کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى   مه ٢٠٠٥
پيش بسوى ايجاد تشکل هاى کارگرى   کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى   ارديبهشت ١٣٨٤
نظرى بر مسئله زن و راه حل هاى آن در ايران   کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى   اسفند ١٣٨٣ مارس ٢٠٠
اعتصاب کارگران نساجى سنندج پيروز شد   تشکيلات خارج کشور اتحاد سوسياليستى کارگرى  ژانويه ٢٠٠٥
اولين دادگاه دستگير شدگان اول ماه مه سقز برگزار شد   تشکيلات خارج کشور اتحاد سوسياليستى کارگرى  ژانويه ٢٠٠٥
توليد در کارخانه نساجى سنندج متوقف شد   تشکيلات خارج کشور اتحاد سوسياليستى کارگرى  ژانويه ٢٠٠٥
دستگيرشدگان اول ماه مه را آزاد کنيد   کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى   اول ماه مه ٢٠٠٤
جنبش کارگرى و مصافهاى آينده   اطلاعيه اتحاد سوسياليستى کارگرى به مناسبت اول ماه مه    ارديبهشت ١٣٨٣
طبقه کارگر و مجلس هفتم    کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى
 
   
   
به روز شده در ٢١ جولای ٢٠٠٩