رژیم جمهوری اسلامی را با مبارزه متحدانه عقب رانده، رهبران و فعالین کارگری را هر چه زودتر آزاد کنیم

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری


مرداد 1386، اوت 2007


جنبش کارگری ایران در این چند ساله اخیر قدمهای مهمی برای ایجاد تشکل و مقابله با رژیم اسلامی سرمایه برداشته است. دولت سرمایه از هراس دست به سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه زده است و در این راستا رهبران و فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی را می رباید و زندانی و شکنجه می کند.

رژیم جمهوری اسلامی محمود صالحی و منصور اسالو را بطور وحشیانه ای ربوده و زندانی کرده است. برای رهائی این کارگران در بند، در داخل و خارج کشور کمپین های مبارزاتی سازمان داده شده است. مبارزه برای آزادی فعالین کارگری بی وقفه در جریان است.

برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی سرمایه ، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (ITUC) و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) در یک فراخوان مشترک به تمامی اتحادیه ها و شعبات تابعه ی خود در سراسرجهان، روز 9 اوت 2007 (18 مرداد 1386) را روز مبارزه بین المللی برای آزادی منصوراصانلو و محمود صالحی اعلام نمودند.

اتحاد سوسیالیستی کارگری با تمام نیرو برای پیشبرد هر چه موفقترکمپینها و این حرکت سراسری میکوشد، ما نیز به سهم خود همه فعالین جنبش کارگری، نیروهای سوسیالیست و مترقی را فرا می خوانیم که درکمپینها و آکسیونهای این روز در داخل و خارج کشور فعالانه شرکت کنند.

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری

مرداد 1386، اوت 2007


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com