آغازبرنامه ی تلویزیون آزمایشی به پیش!

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


24 اکتبر 2012


 

تلویزیون به پیش با پخش برنامه های آزمایشی بر روی اینترنت آغار به کار خود را اعلام می کند. در طول این دورۀ آزمایشی خواهیم کوشید تا به حداقل قابل قبولی از مهارت فنی لازم برای راه اندازی یک کانال تلویزیونی دست بیابیم، تا به مجرد اینکه امکان تولید مستمر دستکم یک ساعت برنامه در هفته را کسب کردیم، برنامه های منظم تلویزیون به پیش را از طریق ماهواره پخش کنیم.

علیرغم نیروی به شدت محدود، تنگنای مالی، و نداشتن مهارت های فنی اولیه، آنچه ما را واداشت تا راه اندازی یک کانال تلویزیونی را در دستور کار فوری بگذاریم همانا وضعیت بحران اقتصادی و سیاسی ایران است. در شرایطی که از هم گسیختگی اقتصادی امکان گذران زندگی ساده را از میلیون ها خانواده های کارگر و زحمتکش سلب میکند، در شرایطی که حاد شدن تنش های منطقه ای و بین المللی بلافاصله حیات اقتصادی و سیاسی ایران را متلاطم می کند، و در شرایطی که واگرایی جناح های رژیم کلیت نظام اسلامی حاکم را از درون در مرز فروپاشی قرار داده است، تنها مبارزۀ متحد طبقۀ کارگر می تواند تنها راه تأمین نان و آزادی برای تودۀ زحمتکشان و تهیدستان را نشان دهد. در برابر چنین اوضاعی، طبقات بالادست طیف رنگارنگ آلترناتیوهای خود را، از همراهی با قدرت های امپریالیستی گرفته تا وعدۀ اصلاح شدن رژیم اسلامی، وسیعا طرح کرده اند و به اشکال مختلف تبلیغ می کنند، اما آلترناتیو سوسیالیستی کارگران هنوز در عرصۀ وسیع سیاسی حتی طرح نشده است، چه برسد به اینکه به درجه ای مقبولیت اجتماعی یافته باشد. هدف تلویزیون به پیش این است که در این شرایط حساس به سهم خود به طرح مشی سیاسی سوسیالیستی کارگران کمک کند و به شکل گرفتن صدای مستقل و رسای کارگران سوسیالیست در عرصۀ سیاسی ایران خدمت نماید.

با توجه به همۀ محدودیت ها، تلویزیون به پیش دستکم در ابتدا عمدتا فعالان کارگری و سوسیالیست را مخاطب خود می شمارد و به این اعتبار فعالیت این تلویزیون را بدوا جزئی از پروسۀ همفکری و راه جویی فعالان سوسیالیست طبقه کارگر می شمارد. از این رو، امید ما این است که همۀ فعالان سوسیالیست جنبش کارگری تلویزیون به پیش را از آن خود بدانند، نظرات شان را از این تریبون به هر شکلی که درست می دانند طرح کنند، و برای بهبود کیفیت و افزایش کمیت برنامه ها ما را یاری دهند.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

tv.bepish@gmail.com

کانال تلویزیون به پیش در یوتوب : http://www.youtube.com/user/kehsaan?feature=watch

 


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com