صدمین سالگرد ٨ مارس و استراتژی رهایی زنان

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

اسفند ١٣٨٦ - مارس ٢٠٠٨


در شرایطی به استقبال صدمین سالگرد ٨ مارس، روزجهانی زن، می رویم که زنان درایران هنوز تحت حاکمیت یکی از هارترین حکومت های جهان قرار دارند. ارتجاع اسلامی با بکار بردن قوانین متحجر قرون وسطایی ضد زن بیشترین تبعیض جنسی و طبقاتی را بر زنان روا داشته و آنها را از نظر اجتماعی- سیاسی در موقعیت درجه دوم قرار داده است.

باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنها از اشتغال ، وابسته کردن هر چه بیشتر آنها از نظر اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روز افزون بر آنها، بخصوص نهادینه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان به مدد قوانین اسلامی دست مردان در تمام امورات و شئونات زندگی زنان را باز گذاشته، و باعث تقویت مرد سالاری و تحکیم نا برابری بین زنان و مردان گردیده است.

فرودستی و شرایط دشوار زنان در ایران تحت سلطه یک حکومت مذهبی ابعاد بسیار گسترده تری یافته است، اما تبعیض و نابرابری، فقدان تامین اجتماعی و سرکوب زنان که ریشه در نظام سرمایه داری دارد، در تمام جهان جاری ست. در کشورهای پیشرفته صنعتی که زنان به برابری حقوقی با مردان دست یافته اند نیز هر روزه دهها و صدها زن قربانی خشونت و آزار و ستم جنسی می شوند، چرا که قدرت و پیشرفتگی سرمایه مترادف با تضعیف مردسالاری در جامعه نیست. وقتی می توان به از میان رفتن ستم بر زن، که ریشه های عمیق اقتصادی دارد امیدوار بود که مالکیت خصوصی و کار مزدی از جامعه بشری رخت بر بسته باشد.

زنان کارگر طیف بسیار وسیعی از زنان در جهان را تشکیل می دهند، بویژه امروز با تحولاتی که در بازار جهانی در حال انجام یافتن است، این زنان بشترین سهم را از فقر، فلاکت، خشونت و استثمار می برند، محروم ترین بخش از نیروی کار و بی حقوق ترین گروه در عرصه اجتماعی و سیاسی اند و این پدیده در کشورهای جهان سوم به گسترده ترین شکل جریان دارد.

اعتراض و مبارزه هر روزه زنان و بخصوص زنان کارگر در ایران علیه این همه نابرابری و بربریت جمهوری اسلامی در جنبشی به نام جنبش زنان، یک جنبش عمومی با گرایشات مختلف، بازتاب می یابد. گرایشی از جنبش اصلاح طلبی، که می خواهد با بوجود آوردن تغییر تدریجی در بخش کوچکی از قوانین بر موقعیت زنان تاثیر بگذارد، در حال حاضر در جنبش زنان دست بالا دارد. در مقابل ، گرایشی که می تواند رهائی زنان را به شکل واقعی و عمیق تضمین کند گرایش سوسیالیستی ست که شامل تمام کارگران زن و مرد و کمونیستهایی است که رهایی کامل بشریت را بطور اعم و رهایی زنان را بطور اخص در مبارزه طبقاتی بی امان بر علیه نظام سرمایه داری در دستور قرار می دهند. زنان کارگر که احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی شان در گرو تغییرات در شرایط اقتصادی شان است باید بخش مهم و تعیین کننده این گرایش در مبارزات زنان باشند.

زنان کارگر و سوسیالیست درگیر در مبارزه طبقاتی، طی یک مبارزه مداوم ، پیگیر و متشکل است که میتوانند باورهای کهنه را در مورد زن و جایگاه او در جامعه تغییردهند و با پیوند زدن این مبارزات به نیروی طبقه کارگر، آزادی پایدار برای همه زنان را واقعیت بخشند. عملی شدن این اصل در گرو ارائه راهبردهائی ست که از سازمان سیاسی پیشرو طبقه کارگر، حزب سوسیالیست آن، ساخته است.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
مارس ٢٠٠٨
wsu@home.se


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com