علیه حکم محکومیت دستگیرشدگان روز کارگر سقز

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


٢١ آبان ١٣٨٤


بیدادگاههای رژیم اسلامی احکام ٧ نفر دستگیرشدگان اول ماه مه سقز را اعلام کردند. در این احکام همانقدر که تبرئه هادی تنومند و اسماعیل خودکام شادی آفرین است، احکام محکومیت محمود صالحی به ٥ سال زندان و ٣ سال تبعید در قروه، جلال حسینی به سه سال زندان، محسن حکیمی به ٢ سال زندان، محمد عبدی پور به ٢ سال زندان و برهان دیوارگر به ٢ سال زندان، باعث انزجار است.

بنابر احکامی که نزد وکلای دستگیرشدگان سقز است مقامات قضایی رژیم اسلامی از وارد آوردن اتهامات پوچ قبلی خویش دست برداشته اند و این احکام بشدت سنگین را تنها بر قصد آنها برای برگزاری مراسم روز کارگر در سقز و بر اساس ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی صادر کرده اند که در آن آمده است: "هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد."

پس گرفته شدن اتهامات پوچ و بی پایه اولیه مقامات قضایی رژیم اسلامی به دستگیرشدگان سقز تنها با اعتراضات وسیع در داخل و خارج کشور و به ویژه از طرف تشکلهای کارگری بین المللی ممکن شده است و احکام فعلی نیز زیر فشار اعتراضات وسیع پس گرفته خواهد شد. از همان ابتدا همه معترضین و از جمله کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد با هوشیاری کامل تمامی اتهامات وارده را بی اساس قلمداد کردند و تنها دلیل دستگیری آنها را تلاش برای برگزاری اول ماه مه دانستند. با این احکام، رژیم اسلامی رسما پذیرفته است که برگزاری مراسم مستقل و غیر دولتی روز کارگر در ایران جرم و مجازات آن در بهترین حالت بین دو تا پنج سال زندان است. قوه قضائیه بدنام رژیم اسلامی با این احکامش علیه روز جهانی کارگر همه شرایط را برای مواخذه رژیم در مجامع کارگری جهانی فراهم آورده است.

برگزاری مراسم مستقل و غیر دولتی در روز جهانی کارگر حق طبیعی و انکار ناپذیر کارگران ایران است. دستگیرشدگان اول ماه مه سقز در اقدام برای برگزاری مراسم روز کارگر هیچ جرمی مرتکب نشده اند که مجازات شوند. این احکام خللی بر اراده جنبش کارگری و فعالینش در مبارزه برای خواستهای بر حقشان ایجاد نمیکند و آنها را از اقدام برای برگزاری مراسم مستقل و غیر دولتی روز کارگر باز نمی دارد. جنبش کارگری ایران اقدام شجاعانه آنها برای برگزاری مراسم روز کارگر سقز را مایه مباهات و افتخار خود می داند و به آن می بالد. جنبش کارگری ایران و فعالینش احکام صادره را قطعا اقدامی مستقیم علیه خود و کل طبقه می دانند و خواستار پس گرفته شدن فوری و بدون قید و شرط آن هستند. این رژیم اسلامی و دستگاه قضایی رسوا و ننگین آن است که برای زیرپا گذاشتن این حق جهانی کارگران و اذیت و آزار کارگرانی که قصد برگزاری مراسم خود را داشته اند باید مورد بازخواست کارگران و تشکلهای کارگری قرار گیرد و محاکمه و مجازات شود.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com