انتخاباتى كه نياز به تحريم ندارد

کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى


خرداد ١٣٨٤


غير قابل پيش‏ بينى ترين انتخابات رياست جمهورى رژيم اسلامى در دل بى تفاوتى گسترده مردم ايران در راه است. اين انتخابات به سرعت قوام گرفتن گروه بنديهاى جديد سياست ايران كه از قبل در حال شكل گيرى بود، افزوده است. تاثيرات اين صف بنديهاى جديد بر وجوه مختلف مبارزات طبقه كارگر ايران، تنها موضوع مورد اهميت در پروسه اين انتخابات است. از جمله صف بنديهاى جديد، دو نيمه شدن جنبش‏ اصلاحات سياسى در داخل و خارج كشور به موافقان شركت در انتخابات و تحريم كنندگان آن است. اين تحريم كنندگان هيچ مخالفتى با اهداف جنبش‏ اصلاحات سياسى ندارند. بنياد سياست تحريم و تمامى به اصطلاح "راديكاليسم" اينها بر روش‏ ديگرى براى به پيروزى رساندن جنبش‏ اصلاحات قرار دارد كه كل اين جنبش‏ از اساس‏ و بنياد عليه منافع طبقه كارگر است.

رژيم اسلامى براى بقا بايد بر طبقه سرمايه دار ايران متكى شود و هيچ گريزى جز گردن گذاشتن به خواستهاى اين طبقه كه توسط جنبش‏ اصلاحات سياسى نمايندگى مى شود، ندارد. به اين اعتبار رژيم اسلامى ناگزير است امكان دستيابى طبقه صاحب سرمايه ايران را به قدرت دولتى فراهم آورد و برابرى سياسى و حقوقى همه آنها را براى استفاده از ابزارهاى دولتى برسميت بشناسد. از لابلاى تمامى صف بنديهاى جديد، هم در جنبش‏ اصلاحات سياسى و هم در حاكميت رژيم اسلامى، همين اين اهداف صاحبان صنايع و سرمايه است كه دارد متحقق مى شود. از درك اين اوضاع فقط آن نيروهايى عاجزند كه جبهه دوم خرداد را تنها نماينده جنبش‏ اصلاحات سياسى در حاكميت مى دانستند كه خود جبهه دوم خرداد نيز كه چنين تلقى از خويش‏ داشت از زمره آنهاست.

هيچ يك از اهداف و مطالبات سياسى، اجتماعى و اقتصادى طبقه كارگر ايران از طريق كاركرد انتخابات هاى رژيم اسلامى متحقق نخواهد شد. كارگران ايران بايد فقط متشكل شوند. در اين راه شناخت از صف بنديهاى جديد اهميت مى يابد. كارگران ايران هيچ نفعى براى شركت در انتخابات هاى رژيم اسلامى ندارند كه شرط و شروطى برايش‏ داشته باشند. از نظر كارگران انتخابات هاى رژيم اسلامى حتى ارزش‏ تحريم ندارد.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com