اطلاعيه

پايان كنفرانس‏ چهارم اتحاد سوسياليستى كارگرى

كميته اجرايى اتحاد سوسياليستى كارگرى


٣٠ اوت ٢٠٠٥


چهارمين كنفرانس‏ سازمانى اتحاد سوسياليستى كارگرى در نيمه نخست ماه اوت برگزار شد. پس‏ از شنيدن گزارشى از وضعيت سياسى، مباحثات كنفرانس‏ عمدتا بر بررسى سياستهاى امپرياليستى امريكا در منطقه، تحولات سياسى در ايران، وضعيت جنبشهاى اجتماعى، و موقعيت فعلى جنبش‏ كارگرى متمركز شد.

كنفرانس‏ پيامدهاى انتخابات اخير و تشكيل دولت احمدى نژاد را بر صفبندى جناحهاى رژيم و بر وضعيت نيروهاى اپوزيسيون ليبرال مورد بحث قرار داد، و با توجه به وضعيت تازه مجددا بر ضرورت مبارزه براى حضور مستقل طبقه كارگر در عرصه مبارزه سياسى تأكيد نمود.

پس‏ از شنيدن گزارشات دقيق‌تر از وضعيت جنبش‏ كارگرى، كنفرانس‏ تأكيد كرد كه در عين اينكه بيشك شاهد پيشروى‌هاى مهمى در يكسال و نيم گذشته بوده ايم و جنبش‏ كارگرى در وضعيت متفاوتى قرار گرفته است، اما هيچيك از اين پيشروى‌ها هنوز برگشت ناپذير نيست، و اين دستاورد‌ها مى‌بايد اهرمى براى تشديد مبارزه براى ايجاد تشكل‌هاى توده‌اى قرار گيرد. كنفرانس‏ مبارزه براى ايجاد تشكل‌هاى توده‌اى را همچنان سرلوحه وظايف فعالين سوسياليست جنبش‏ كارگرى دانست. در عين حال كنفرانس‏ بر اين نكته تأكيد كرد كه، با توجه به وضعيت جديد جنبش‏ كارگرى، يك شرط اينكه پيشروى كل طبقه كارگر در دورة حاضر به يك جنبش‏ وسيع اجتماعى منجر گردد اين است كه گرايش‏ چپ جنبش‏ كارگرى از نظر سياسى و استراتژيك خود را بمراتب منسجم‌تر كند، و به اين معنا در راه كسب انسجام حزبى پيش‏ رود.

كنفرانس‏ همچنين در بررسى وضعيت جنبش‏ هاى اجتماعى غيركارگرى به تفصيل در مورد جنبش‏ رفع ستم ملى از مردم كرد و جنبش‏ زنان به بحث پرداخت، و بر ضرورت حضور فعال سوسياليستها در جنبش‏هاى اجتماعى تأكيد كرد، و در وضعيت حاضر مقابله فعال با آلترناتيو امپرياليستى در جنبش‏ هاى اجتماعى، بويژه در جنبش‏ رفع ستم ملى از مردم كرد، را وظيفه‌اى حياتى دانست.

در مبحث بررسى گزارش‏ عملكرد سازمانى، كنفرانس‏ جهتگيرى تشكيلات در فاصله دو كنفرانس‏ را دائر بر تخصيص‏ بيشترين انرژى به پاسخگويى به نيازهاى مبارزاتى گرايش‏ سوسياليستى در جنبش‏ كارگرى مورد تأييد قرار داد، و از رفقاى مسئول در اين عرصه تقدير كرد. با توجه به مجموعه مباحثات سياسى و تشكيلاتى، كنفرانس‏ خواست كه تشكيلات اتحاد سوسياليستى كارگرى بر مبناى اولويت دادن به پاسخگويى به نيازهاى عملى، نظرى، تبليغى و فنى فعالين گرايش‏ سوسياليستى در دور جديد در داخل كشور تجديد سازمان يابد، و در همين راستا خواهان گسترش‏ تبليغات سياسى و ابزارسازى براى فعاليتهاى تبليغاتى شد.

در رابطه با شيوة كار تشكيلات در داخل كشور، كنفرانس‏ مصوبه كنفرانس‏ پيشين در اين زمينه را تأييد نمود كه شيوة فعاليت تشكيلاتى اتحاد سوسياليستى در داخل كشور را بشكل ارتباط متقابل با شبكه‌هاى محافل كارگرى و ماركسيستى و با هدف دستيابى به وحدت نظر فكرى و سياسى و مبارزاتى ميان فعالين جنبش‏ سوسياليسم كارگرى تعيين كرده بود. در رابطه با شيوة كار تشكيلات در خارج كشور، كنفرانس‏ خواهان گسترش‏ عضوگيرى در خارج كشور شد و همچنين مقرر كرد كه دامنه فعاليت تشكيلات در رابطه با عرصه‌هاى مختلف در خارج كشور به انتخاب داوطلبانه خود فعالين خارج كشور سپرده شود.

سپس‏ كنفرانس‏ رئوس‏ اصلى آرايش‏ سازمانى براى دور آينده را تعيين نمود، شوراى مركزى را انتخاب كرد، و تدقيق آرايش‏ تشكيلاتى را به شوراى مركزى منتخب سپرد. كنفرانس‏ با اداى احترام به خاطرة رفقاى جان باخته به كار خود پايان داد.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com