زنده باد همبستگی جهانی جنبش کارگری

کمیته خارج اتحاد سوسیالیستی کارگری


٢٤ بهمن ١٣٨٤


١٥ فوریه توسط "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد" و "فدراسیون اتحادیه های جهانی" بعنوان روز همبستگی جهانی با جنبش کارگری ایران اعلام شده است. در تاریخ جنبش کارگری ایران، این اولین بار است که تشکلهای کارگری جهانی به چنین همبستگی وسیعی با طبقه کارگر ایران فراخوان داده اند. ١٥ فوریه، این روز بزرگ، از یکسو ثمره پایداری و همت طبقه کارگر ایران است که تحت حاکمیت رژیم اسلامی یکدم از پای ننشسته و دائما مبارزه کرده و از سوی دیگر نتیجه تلاش و کوشش مداوم و خستگی ناپذیر فعالین جنبش کارگری و دوستداران و هواداران جنبش کارگری در خارج کشور است که سالها صدای جنبش کارگری را به گوش این تشکلها رسانده و برای جلب پشتیبانی آنها فعالیت کرده اند.

فراخوان به تظاهرات همبستگی با جنبش کارگری ایران در شرایطی است که برگزارکنندگان اول ماه مه سقز محکوم به حبس و تبعید شده اند؛ کارگران واحد شجاعانه و بدون اجازه از کارفرما و دولت سندیکای خود را ایجاد کرده و برای برسمیت شناساندن آن به دولت و کارفرماها و دیگر مطالبات خود مبارزه می کنند؛ مبارزه و اعتصاب برای آزادی رهبران و فعالین سندیکا، و مبارزه برای حق عقد قرارداد های دسته جمعی.

در ١٥ فوریه، نهاد ها و سازمانهای بین المللی کارگری با اعتراضات سمبلیک خود از قبیل تظاهرات، گردهمایی، نامه های اعتراضی و بیانیه های پشتیبانی و نیز دیگر اشکالی که خود مناسب بدانند از جنبش کارگری ایران دفاع می کنند و به رژیم اسلامی و سیاستهای ضد کارگری اش اعتراض خواهند کرد. طبعا اتحادیه ها و سازمانهای کارگری در سطح بین المللی با توجه به سنت و روش کار خود در این کمپین بین المللی شرکت خواهند کرد.

در راستای این فراخوان، سازمانها و نهادهای چپ و اپوزیسیون می توانند نقش مهمی در وسیعتر کردن وانعکاس بیشتر پشتیبانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران داشته باشند. ما نیز ضمن حمایت از اقدام شایسته قدردانی این تشکلهای کارگری جهانی، می کوشیم تا در تماس نزدیکتر و فعالتر با نهادها و سازمانهای کارگری در کشورهای مختلف، روز همبستگی با جنبش کارگری ایران هر چه وسیعتر برگزار شود. ضروری است که در 15 فوریه کلیه فعالیتها هماهنگ گشته و این روز پتک محکمی گردد بر سر سرمایه و دولت سرمایه داری رژیم اسلامی.

کمیته خارج اتحاد سوسیالیستی کارگری
فوریه 2006


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com